WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

URZĘDU  GMINY

w KLESZCZEWIE

ul. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Stanowisko ds.  planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

Wymagania niezbędne  wobec  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)      posiadanie  obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie  wyższe – kierunek gospodarka przestrzenna, architektura, urbanistyka,

4)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      biegła znajomość obsługi komputera oraz Internetu.

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1) znajomość języków obcych,

2) znajomość programów graficznych,

3) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      przygotowanie materiałów do dokumentacji planistycznej gminy,

2)      koordynacja i obsługa działań  związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)      prowadzenie rejestru wniosków  w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

4)      przygotowywanie materiałów dotyczących oceny  zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

5)      przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

6)      wydawanie informacji i zaświadczeń  o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

7)      sporządzanie opinii dotyczących zgodności podziału gruntu z  ustaleniami planów miejscowych,

8)      prowadzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy,

9)      prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

10)   prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania   terenu,

11)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat lub odszkodowań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego,

12)   prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji i remontów,

13)   wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie,

14)   współdziałanie z Referatem Gospodarki Finansowej  w zakresie  ewidencji i sprawozdawczości  związanej z zamówieniami publicznymi,

15)    prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i cmentarzy

 

Wymagane dokumenty :

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)      CV,

3)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)      oświadczenia kandydata o :

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5)      kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia  17 maja 2010r. -  godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.  planowania przestrzennego„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.

 

                                                                                 

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz