Zarządzenie Nr 15/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 maja 2010r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 14/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2010r.  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r. zmienionym Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody  i wydatki o 162.109 zł.

1.    Dochody    po zmianie wynoszą                                          1.618.231 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.617.360 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                        871 zł

             

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                                1.618.231 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.617.360 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                       871 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

 

                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz