ZARZĄDZENIE  Nr  16/2010
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia  20 maja 2010 r.

 

 

w sprawie:  ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach Prezydenta RP   zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


                     Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz..U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust. 1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania  elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.  (M.P. Nr  33 poz. 478) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustanawiam  Pana Mariusza Homenko  - koordynatorem  gminnym odpowiedzialnym za szkolenie  operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w Gminie Kleszczewo.

§ 2

Ustanawiam następujących operatorów  informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych :

1.       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie – Pani Ewa Iczakowska

2.       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach  - Pani  Monika Nowicka

3.       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gowarzewie – Pani Agata Hoffmann

 

§ 3

Określam  szczegółowy zakres zadań koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,  które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2010

Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 20 maja 2010r.

 

 

Zadania koordynatora gminnego

 

1)      udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,

2)      nadzór nad wprowadzaniem i aktualizacją w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic oraz liczby uprawnionych do głosowania przez osoby realizujące zadanie ciągłe obsługi rejestru wyborców,

3)      nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów komisji przez osoby realizujące zadanie ciągłe obsługi rejestru wyborców,

4)      prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,

5)      przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

6)      prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów,

7)      przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł do pobrania licencji,

8)      dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 14,

9)      przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

10)   udzielenie wsparcia pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej upoważnionemu do badania zgodności arytmetycznej wyników głosowania w zakresie przygotowania i obsługi stanowiska do sprawdzania poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach, w których nie stosowano wsparcia informatycznego oraz wysyłania danych o wynikach głosowania w obwodzie z obwodów, w których niemożliwe było dokonanie transmisji,

11)   wprowadzanie do systemu informatycznego danych osób uprawnionych do głosowania i o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania,

12)   zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,

13)   w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,

14)   udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),

15)   przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

16)   prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:

a)    przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,

b)    zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,

c)    przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,

d)    przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych oraz przewodniczących obwodowych komisji wyborczych,

e)    przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.