ZARZĄDZENIE  Nr  17/2010
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia  20 maja 2010 r.

 

 

 

w sprawie: wyznaczenia lidera gminnego  dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego  w 2010r. na terenie gminy.

 

 


                     Na podstawie art. 30  ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz..U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.13 ust. 4 ustawy  z dnia 17 lipca 2009r. o powszechnym spisie rolnym w 2010r. ( Dz.U. Nr 126 poz. 1040) oraz § 25 ust. 2 pkt 3 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010, zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Monikę Nowicką na lidera gminnego dla przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. na terenie Gminy Kleszczewo.

§ 2

 

Zakres zadań lidera gminnego określa Instrukcja  organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

 

§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.