Zarządzenie Nr   18/2010

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia 27 maja  2010 r.

 

w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. Nr 72, poz. 467) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wskazuje się osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:

1)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie -  Pani Maria Karolczak

 

2)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w  Tulcach – Pani Regina Kujawa

 

3)       do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gowarzewie – Pani Irena Plebanek-Pawlak

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.