Zarządzenie Nr 10/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 marca 2010r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

 

                Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Uchwałą Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  201r.  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody  i wydatki o 251 zł.

1.    Dochody          po zmianie wynoszą                                                                               1.456.122 zł

                w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                     1.455.251 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

                -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                        871 zł

             

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                                            1.456.122 zł

                w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                    1.455.251 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

                -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                       871 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

 

                                                                                                                                 Wójt  Gminy

                                                                                                                                      mgr inż. Bogdan Kemnitz