<>

ZARZĄDZENIE  Nr  13/2010

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 7 maja 2010 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do     

                      sprzedaży 

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 ze zmianami) oraz  Uchwały nr XXIII/178/2008 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 27 października 2008 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowościach Tulce przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą:

                               

Nr geodez.

działki

Księga wieczysta

Powierz-

chnia w m2

       Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości

 w 

95/6

24080

735

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.685,00 + VAT

95/7

24080

735

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.685,00 + VAT

95/8

24080

719

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

122.949,00 + VAT

95/10

24080

630

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

107.730,00 + VAT

95/11

24080

734

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.514,00 + VAT

95/12

24080

734

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.514,00 + VAT

95/13

24080

735

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.685,00 + VAT

95/14

24080

735

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.685,00 + VAT

95/15

24080

735

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

125.685,00 + VAT

 

§ 2

ermin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  18 czerwca 2010  r.

- 2 -

 

 

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej. Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości nastąpi po 18 czerwca 2010 r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.