Zarządzenie Nr 21/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 czerwca 2010r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2010r.

Na podstawie art. 257 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 Uchwały Nr XL/271/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. oraz Uchwały nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XL/271/2010  Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  uchwałą Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  Zarządzeniem Nr 14/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. oraz Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań  zleconych ustawami:

1. Po stronie dochodów:

    1) w § 1 ust 1:

    - zwiększa się dochody budżetu o  7.657 zł   z tego

   -  w tiret 1zwiększa się dochody bieżące  o   7.657 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

    2)  w § 1 ust 2 pkt. 1

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań  zleconych ustawami o 7.657 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

2.  Po stronie wydatków:

     1) w § 2 ust 1 

     -  zwiększa się wydatki o 7.657 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego   

        Zarządzenia.

     -  tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 7.657 zł,

2)  w § 2 ust 2 pkt.1

     zwiększa  się  wydatki  związane  z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i       

     innych   zadań  zleconych  ustawami    7.657    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 4  do   

     niniejszego   Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2010r.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz