ZARZĄDZENIE  Nr  30/2010 

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 8 lipca  2010 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261  poz. 2603 ze zmianami) oraz:

1) Uchwały  nr XXII/169/2008 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  18.09.2008 r.,

2) Uchwały  nr XLIII/294/2008 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  22.04.2010 r.,

zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowości Krzyżowniki, zapisane w KW 17684, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia w m2

Cena

nieruchomości  w zł

Opis nieruchomości

 

30/15

 

 

 

 

29979

 

 

 

 

1.349.055+ VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.

Uzbrojenie – gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej, kanalizacja sanitarna w budowie, woda w odległości ok. 700 m, energia el.: NN – ok.700 m, GPZ – ok.1600 m

30/17

 

29071

 

1.308.195 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.440 m od drogi wojewódzkiej.

Uzbrojenie – gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej, kanalizacja sanitarna w budowie, woda w odległości ok. 900 m, energia el.: NN – ok.900 m, GPZ – ok.1800 m

30/18

 

1934

44.482,00 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.250 m od drogi wojewódzkiej.

Uzbrojenie – gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej, kanalizacja sanitarna w budowie, woda w odległości ok. 700 m, energia el.: NN – ok.700 m, GPZ – ok.1600 m

 

 

 2 –

 

 

 

§ 2

 

Przeznaczam do sprzedaży, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Krerowo, zapisaną w KW 17770, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z infrastrukturą towarzyszącą:

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia w m2

Cena

nieruchomości  w zł

Opis nieruchomości

 

147/18

864

43.200,00

 

nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona

 

§ 3

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  23 sierpnia  2010 r.

 

§ 4

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

Zamieszczenie  ogłoszenia  o  przetargu na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi po 23 sierpnia  2010r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.