Zarządzenie Nr 33/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 lipca 2010r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2010r.

Na podstawie art. 257 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz  § 12 Uchwały Nr XL/271/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. oraz Uchwały nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XL/271/2010  Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  uchwałą Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  Zarządzeniem Nr 14/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 24/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.  oraz Uchwałą Nr XLV/316/2010/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań  zleconych ustawami oraz  przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

    1) w § 1 ust 1:

    - zwiększa się dochody budżetu o  21 508 zł   z tego

   -  w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące  o   21.508 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

    2)  w § 1 ust 2 pkt. 1

zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zadań  zleconych ustawami o 7.858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

2.  Po stronie wydatków:

     1) w § 2 ust 1 

     -  zwiększa się wydatki o 21.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego   

        Zarządzenia.

     -  tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 13.458 zł,

     - tiret 2zwiększa się wydatki majątkowe o 8.050 zł

 

2)  w § 2 ust 2 pkt.1

     zwiększa  się  wydatki  związane  z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i       

     innych   zadań  zleconych  ustawami    7.858    zgodnie  z  załącznikiem  Nr 4  do   

     niniejszego   Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2010r.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 lipca 2010r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan w związku z pismami w sprawie przyznania Gminie dotacji:

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne, środki w wysokości 7.858 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze spisem rolnym.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,  środki w wysokości 4.130 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, środki w wysokości 9.520 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna”.

W celu płynnego realizowania wydatków przesunięto plan między paragrafami w ramach tego samego działu.

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz