ZARZĄDZENIE  NR  12/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28  kwietnia  2010r.

 

 

 

 

 

w sprawie :  ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w   Kleszczewie.

 

 

 

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami) zarządza się, co następuje :

 

 

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kleszczewie brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci  moc Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 08 lutego 2008r. w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz Zarządzenie  Nr 2/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia  Nr 12/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 kwietnia 2010r.

 

 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

URZĘDU   GMINY  W  KLESZCZEWIE

 

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kleszczewie, zwany dalej Regulaminem, określa:

1)      zakres działania  Urzędu,

2)      strukturę organizacyjną Urzędu,

3)      zasady funkcjonowania Urzędu,

4)      zakres działania kierownictwa Urzędu oraz referatów i samodzielnych stanowisk pracy  w Urzędzie.

 

§ 2

1.       Urząd jest jednostką  budżetową Gminy.

2.       Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3.       Siedzibą  Urzędu jest miejscowość Kleszczewo.

 

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 3

1.       Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy.

2.       Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na gminie :

a)      zadań własnych,

b)      zadań zleconych,

c)       innych zadań, przejętych na podstawie porozumień.

 

§ 4

1.       Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich  zadań i kompetencji.

2.       W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)      wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności  wchodzących w zakres zadań gminy,

3)      przygotowywanie  uchwalenia i wykonywania budżetu gminy oraz innych aktów organów Gminy,

4)      realizacja innych obowiązków  i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

5)      zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady, posiedzeń jej Komisji, oraz innych organów  Gminy,

6)      prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

7)      wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a)      przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)       prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)       przechowywanie akt,

d)       przekazywanie akt do archiwum,

8)      realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

9)      zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

 

Rozdział  III

Struktura organizacyjna  Urzędu

 

§ 5

1.  Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1)  Kierownictwo  Urzędu:                                             Symbol

a) Wójt                                                WG

b) Zastępca Wójta                                            ZW

c) Sekretarz Gminy                                           SG

d) Skarbnik Gminy                                            SK

2)  Komórki organizacyjne Urzędu:

a)  Referat Gospodarki Finansowej- RF, w skład którego wchodzą następujące  stanowiska:

1)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej            -  KB I

2)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej -  KB II

            3)  stanowisko do spraw wymiaru podatków                    -  WP

            4)  stanowisko do spraw księgowości podatkowej            - KP

            5)  stanowisko do spraw obsługi kasowej                        - OK

b) Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji - IK, w skład którego wchodzą   następujące stanowiska :

            1)  Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji     – RK

            2)  stanowisko do spraw planowania  przestrzennego                              – PP

            3) stanowisko ds. inwestycji                                                                  – SI

            4)  stanowisko do spraw infrastruktury  i dróg                                        – ID

            5)  stanowisko do spraw gospodarki komunalnej                         – GK

c) Referat Oświaty   - RO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

            1)  Kierownik Referatu Oświaty                          - KO

            2)  stanowisko do spraw kadrowo-płacowych       - PK

d) Referat Spraw Obywatelskich – SO, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1) Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich /Kierownik USC    - SO/USC

2) stanowisko do spraw dowodów osobistych i obrony cywilnej - OC

    (Zastępca  Kierownika USC)

e)  Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu  - OS

f)  Samodzielne stanowisko do spraw ochrony środowiska  i rolnictwa– OR

g)  Samodzielne stanowisko  do spraw obsługi rady i promocji gminy – BR

h)  Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej  i funduszy unijnych- DG.

i)   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych - IN

j) Pełnomocnik  Wójta Gminy do spraw realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – PA,

k) Pełnomocnik Wójta Gminy ds. przeciwdziałania narkomanii  - PN

2. Szczegółowy wykaz  urzędniczych stanowisk pracy w Urzędzie obrazuje schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.          

3. W skład struktury organizacyjnej Urzędu wchodzi również stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki.

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 6

Urząd działa  w oparciu o następujące zasady:

1)      praworządności,

2)      służebności wobec społeczności lokalnej,

3)      racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)      jednoosobowego kierownictwa,

5)      kontroli wewnętrznej,

6)       podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu,  referaty i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 7

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 8

Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

 

§ 9

1)        Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta , Sekretarza Gminy  i  Skarbnika Gminy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich  zadań.

2)        Kierownicy  referatów  kierują i zarządzają  nimi w sposób zapewniający optymalną 

 realizację zadań referatu i ponoszą  za to odpowiedzialność przed Wójtem.

3)        Kierownicy  referatów  są bezpośrednimi przełożonymi podległych im  pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

 

§ 10

1.       Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.       Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji .

 

Rozdział V

Zakresy zadań Wójta Gminy  , Zastępcy Wójta,

Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy

 

§ 11

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy w szczególności :

1)      reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2)      podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

4)      zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

5)      rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,

6)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7)      upoważnianie  pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8)       przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń o prowadzeniu  działalności gospodarczej osób bliskich na terenie gminy oraz informacji o zatrudnianiu osób bliskich w jednostkach organizacyjnych gminy  od : Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz  pracowników samorządowych upoważnionych przez  Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

9)       przyjmowanie od pracowników samorządowych, oświadczeń o prowadzeniu przez nich  działalności gospodarczej i charakterze prowadzenia tej działalności,

10)   przygotowywanie projektu budżetu gminy,

11)   udzielanie pełnomocnictw procesowych,

12)   wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,

13)   nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji  na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej,

14)   ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

15)   wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin  oraz uchwały Rady.

 

§ 12

1.       Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

2.       Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia  Wójta.

 

§ 13

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :

1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2)  bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

3)  opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

4)  opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

4)        opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

5)        nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6)         przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

7)        nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

8)        prowadzenie rejestrów zarządzeń Wójta,

9)        prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznej,

10)     prowadzenie spraw związanych z naborem na stanowiska urzędnicze  oraz  konkursów  na kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem kierowników jednostek oświatowych,

11)     nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał,

12)      zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego,

13)      prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

14)     prowadzenie  rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

15)     nadzór nad stanowiskiem do spraw obsługi Rady w zakresie przygotowania materiałów pod obrady Sesji i posiedzeń komisji,

16)     nadzorowanie  kompletowania  dokumentacji z prac Rady Gminy i  jej organów,

17)      koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

18)     wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 14

Skarbnik Gminy  jest zarazem Kierownikiem Referatu Gospodarki Finansowej .

Do zadań Skarbnika Gminy należy :

1)      kierowanie pracą Referatu Gospodarki Finansowej,

2)      opracowywanie projektu budżetu gminy,

3)      kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych gminy oraz innych świadczeń majątkowych,

4)      wykonywanie budżetu gminy i organizowanie gospodarki finansowej gminy,

5)      opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

6)       dokonywanie okresowych analiz budżetu oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,

7)      kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy

8)       prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

9)      organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,

10)    opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy,

11)    sporządzenie sprawozdawczości budżetowej,

12)    czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

13)    realizowanie zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi.

14)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Wójta.

 

Rozdział VI

Podział zadań pomiędzy referaty i samodzielne stanowiska pracy

 

§ 15

Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności :

1)      koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

2)      opracowywanie  w zakresie swego działania propozycji do projektów wieloletnich planów  inwestycyjnych i programów rozwoju Gminy oraz zapewnienie terminowej i właściwej  realizacji zadań określonych w planach i programach rozwoju oraz budżecie gminy,

3)      prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4)      pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym w wykonywaniu ich zadań,

5)       pisemne przedkładanie Sekretarzowi  Gminy  informacji  dotyczącej konieczności przedłożenia pod obrady rady gminy  projektu uchwały  z  zakresu  wykonywanych zadań,

6)      przygotowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Sekretarzowi Gminy w terminie umożliwiającym umieszczenie ich w programie sesyjnym,

7)      przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta,

8)      przygotowywanie projektów umów i przedstawianie ich do akceptacji radcy prawnemu,

9)      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu  materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu Gminy,

10)   przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

11)   przechowywanie akt,

12)   stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej,

13)   stosowanie  na stanowiskach  pracy centralnego elektronicznego systemu obiegu dokumentów – e-Content Plus,

14)   stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

15)   prowadzenie rejestru przyjmowanych przez referat  lub samodzielne stanowiska pracy podań kierowanych od obywateli do innych organów,

16)    usprawnienie własnej organizacji , metod i form pracy,

17)    przygotowywanie i zamieszczanie informacji  w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy po uzyskaniu pisemnej akceptacji ich  treści,

18)   wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta,

19)    realizowanie zadań zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych i ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 16

Do zadań Referatu  Gospodarki Finansowej  należy w szczególności:

1)        przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

2)        realizowanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,

3)        prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej budżetu gminy,

4)        dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy,

5)        prowadzenie spraw związanych z  umorzeniem   i odroczeniem podatków,

6)        prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

7)        wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości lub gospodarstwa rolnego, przychodowości gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych  gospodarstwa rolnego oraz  o  nie zaleganiu w podatkach,

8)        prowadzenie księgowości podatkowej,

9)        podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

10)     prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

11)     opracowywanie prognoz finansowych gminy,

12)     sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

13)     przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,

14)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

15)     prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

16)     prowadzenie ksiąg rachunkowych,

17)     rozliczanie inwentaryzacji,

18)     prowadzenie kartotek materiałowych dotyczących prac inwestycyjnych,

19)     dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

20)     organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących rachunkowości,

21)     przygotowywanie sprawozdań finansowych,

22)      dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

23)     współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz  Bankiem wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi,

24)     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

25)     zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sołectw,

26)     prowadzenie spraw dotyczących planów finansowo-rzeczowych sołectw,

27)     sporządzanie zeznań świadków

28)     prowadzenie archiwum zakładowego,

29)     prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji i remontów,

30)       współdziałanie z  Referatem Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji   w sprawach związanych z  zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji,

31)     prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

32)     wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie  z  wyjątkiem inwestycji i remontów.

 

 

§ 17

Do zadań Referatu  Infrastruktury Komunalnej i  Inwestycji  należy w szczególności:

1)      prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania i zarządzania komunalnymi gruntami, w tym ich  zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

2)      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem  wartości gruntów, cen i opłat za korzystanie z nich,

3)      organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

4)       prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5)      prowadzenie spraw związanych z  komunalizacją nieruchomości,

6)      prowadzenie spraw związanych z  ewidencją  gruntów komunalnych,

7)      prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

8)      prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości,

9)      prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,

10)    prowadzenie spraw dotyczących zarządzania gruntami państwowymi,

11)   koordynowanie i nadzorowanie prac  wykonywanych przez Zakład Komunalny w zakresie inwestycji i remontów,

12)   przygotowywanie materiałów do dokumentacji planistycznych Gminy,

13)   koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

14)   prowadzenie rejestru wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

15)   przygotowywanie materiałów dotyczących oceny  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,

16)   przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

17)   wydawanie informacji i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,

18)   sporządzanie opinii dotyczących zgodności podziału gruntu z ustaleniami planów miejscowych,

19)   prowadzenie i aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

20)   prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

21)   prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

22)   prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat lub odszkodowań wynikających z planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

23)   prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji i remontów,

24)   wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie dotyczącymi inwestycji i remontów,

25)   przekazywanie spraw związanych ze sprawozdawczością  i ewidencją zamówień publicznych do Referatu Gospodarki Finansowej,

26)   prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, cmentarzy,

27)   prowadzenie spraw związanych z aktywizacją gospodarczą gminy,

28)   prowadzenie spraw związanych  z  pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych na  inwestycje,

29)   administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

30)   prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

31)   zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek organizacyjnych,

32)   prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

33)   współdziałanie  w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa,

34)   prowadzenie ewidencji i spraw dotyczących przeglądów gwarancyjnych budynków stanowiących mienie komunalne,

35)   prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą  gminnych jednostek organizacyjnych poprzez:

a)      dokonywanie przeglądów obiektów pod względem potrzeb remontowych i inwestycyjnych,

b)      organizację oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,

36)   prowadzenie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją, utrzymaniem i oznakowaniem dróg i  ulic,

37)   prowadzenie spraw związanych z  oświetleniem ulicznym,

38)   prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

39)   wykonywanie zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi – prowadzenie spraw związanych z  ewidencją dróg  i  oznakowaniem,

40)    prowadzenie spraw związanych z dbałością o stan sieci drogowej na terenie gminy – współpraca z  innymi zarządcami dróg oraz z zarządcami ruchu,

41)   przygotowanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych oraz  zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie,

42)   bieżący nadzór techniczny oraz kontrola  kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

43)   prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów.

 

§ 18

Do zadań Referatu  Oświaty  należy w szczególności:

1)    opracowywanie wniosków w sprawach zakładania, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

2)    opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół,

3)    opracowywanie projektów granic obwodów szkolnych,

4)    przygotowywanie projektów  aktów założycielskich dla powstających placówek oraz projektów pierwszych statutów tych placówek,

5)    prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

6)    prowadzenie spraw związanych z oceną  pracy dyrektorów,

7)    przygotowywanie  opinii  do projektów  arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

8)    sprawowanie nadzoru merytorycznego nad  pracą dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

9)    współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

10)     sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością  placówek  oświatowych prowadzonych przez gminę, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

11)     prowadzenie spraw z zakresu organizacji  dowozu  dzieci do szkół,

12)     określanie potrzeb i koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

13)     prowadzenie spraw związanych  z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym przygotowywanie i organizowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,

14)     opracowywanie  projektów gminnych aktów prawnych dotyczących  nauczycieli,

15)     nadzór nad prowadzeniem  ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat,

16)     koordynowanie prac remontowych w placówkach oświatowych,

17)     nadzorowanie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi  przyznanym szkołom, szczególnie w zakresie wypłat wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także  dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

18)     prowadzenie spraw związanych  wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,

19)     prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem rejestru przedszkoli niepublicznych,

20)     prowadzenie spraw należących do gminy z zakresu systemu informacji oświatowej,

21)     prowadzenie obsługi administracyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

22)     prowadzenie spraw osobowych nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

23)     prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością placówek oświatowych,

24)     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów,

25)     prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego,

26)     prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych  i nagród  dla zawodników,

27)     współpraca z :

-    dyrektorami placówek oświatowych,

-     główną księgową placówek oświatowych,

-          Komisją  Oświaty i Kultury Rady Gminy,

-          związkami zawodowymi działającymi na terenie gminnych placówek oświatowych,

-          oświatowymi organami pozagminnymi,

28)     prowadzenie spraw  z zakresu realizacji zadań określonych w rocznym programie współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi,

29)     prowadzenie spraw związanych z  zapobieganiem i zwalczaniem przejawów patologii społecznej, w szczególności narkomanii i  alkoholizmu.

 

 

§ 19

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich  należy w szczególności :

1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowanie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzenie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

9)  prowadzenie spraw z zakresu zmian imion i nazwisk,

10) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,

11) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

13)prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

14)prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,

15)wydawanie dowodów osobistych,

16) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

17)prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności

- planów obrony cywilnej,

- tworzenia formacji obrony cywilnej,

- nakładania obowiązków wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,

- magazynu obrony cywilnej,

18) prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem, rejestrowaniem i przechowywaniem dokumentów  zawierających informacje niejawne w  urzędzie,

19) prowadzenie spraw związanych z  rejestracją i kwalifikacją wojskową,

20) prowadzenie spraw z  zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współpracy
 z  Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

21) prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych i ochrony ppoż.,

22) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

§ 20

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi sekretariatu  w szczególności realizuje następujące zadania:

1)      prowadzenie sekretariatu, w tym przyjmowanie interesantów, organizowanie ich  kontaktów z wójtem, bądź kierowanie do właściwych pracowników,

2)      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,

3)      prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w systemie e-Content Plus,

4)      prowadzenie spraw związanych z rozdzielaniem korespondencji wewnątrz Urzędu i wysyłaniem korespondencji  na zewnątrz Urzędu,

4) obsługa faksu, centrali telefonicznej i kserokopiarki,

5)      prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

6)      prowadzenie  spraw związanych z  ewidencją pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,

7)      prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe i kancelaryjne,

8)      prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,

9)      przygotowywanie projektu planów urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu,

10)   ewidencja  czasu pracy pracowników Urzędu, prowadzenie ksiązki wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji nadgodzin,

11)   przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

12)   prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

13)   kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych pracowników Urzędu,

14)   gromadzenie artykułów prasowych dotyczących działalności Gminy.

 

 

§ 21

 Samodzielne stanowisko do  spraw ochrony środowiska  i rolnictwa w szczególności realizuje  następujące  zadania;

1)      udostępnianie informacji o środowisku i aktualizacja danych zawartych w BIP,

2)      prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3)      przygotowanie oraz aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji,

4)      promowanie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych,

5)      sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
w zakresie objętym właściwością wójta,

6)      prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w tym z spraw związanych z organizowaniem selektywnej zbiórki  odpadów,

7)      prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania  i transportu odpadów oraz  wywozu  i transportu nieczystości płynnych,

8)      realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku, w tym prowadzenie ewidencji umów zawartych  przez właścicieli nieruchomości na wywóz odpadów, na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji oczyszczalni przyzagrodowych,

9)      prowadzenie spraw z zakresu ewidencji i utylizacji azbestu,

10)   prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych  przed degradacją spowodowaną nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska,

11)   tworzenie warunków organizacyjnych do utrzymania czystości i porządku w Gminie,

12)   prowadzenie spraw z zakresu zakładania i utrzymania terenów zieleni i zadrzewień,

13)   wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, wymierzanie kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

14)   organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

15)    wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne,

16)   prowadzenie spraw  z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej – w tym współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w sprawach dot. w szczególności ochrony i hodowli zwierzyny łownej oraz opiniowania planów łowieckich,

17)   prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód powstałych w wyniku klęsk
w uprawach rolnych,

18)   przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,

19)   współpraca z organami inspekcji weterynaryjnej w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

20)   współpraca z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,

21)   współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,

22)   prowadzenie spraw z zakresu melioracji, współdziałanie w realizacji zadań,

23)   wydawanie zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku,

24)   prowadzenie spraw z  zakresu prawidłowości opracowania taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

§ 22

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady i promocji gminy w szczególności realizuje następujące zadania:

1)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)       przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)       kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

4)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

5)        protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

6)       prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii, apeli   i innych postanowień Rady,

7)       prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

8)       zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

9)       sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących Gminę,

10)   przygotowywanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,

11)   prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

12)   przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

15) prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

16) wykonywanie  zadań koordynatora  ds. Aglomeracji Poznańskiej  w Urzędzie Gminy.

 

 

§ 23

Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych  w szczególności realizuje następujące zadania:

1)      prowadzenie spraw  z  zakresu działalności gospodarczej,

2)      prowadzenie spraw  dotyczących godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych na terenie gminy ,

3)      wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych,

4)      prowadzenie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy,

5)      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej beneficjentom pomocy,

6)      prowadzenie spraw w zakresie  informowania mieszkańców gminy, rolników, przedsiębiorców o możliwości skorzystania ze  środków unijnych,

7)      prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i aktualizacją bazy informacyjnej o funduszach Unii Europejskiej,

8)      informowanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

9)      przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej,

10)   prowadzenie  i aktualizowanie  strony internetowej gminy,

11)   prowadzenie  i aktualizowanie  Biuletynu Informacji Publicznej,

12)   prowadzenie i aktualizacja informacji dla mieszkańców i turystów gminy w telefonie komórkowym  w  systemie  WAPINFO.pl,

13)   obsługa ksero - kserowanie dokumentów petentom  oraz pracownikom Urzędu Gminy, prowadzenie rejestru zużycia papieru.

 

§ 24

Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:

1)      realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

2)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

3)      zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych,

4)      zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,

5)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,

6)      okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,

7)      opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

8)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

9)      realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 25

Do zadań  Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw  realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy w szczególności :

1)koordynowanie i bieżące  nadzorowanie realizacji zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) przygotowywanie wspólnie z  gminną komisją  projektów :

 a)  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 b) preliminarza finansowego na jego wykonanie,

 c) sprawozdania z jego realizacji

3) przeprowadzanie analizy problemów  alkoholowych na terenie gminy oraz przedstawianie sposobów ich rozwiązywania,

4) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5) zbieranie informacji w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez gminna komisję decyzji o skierowaniu osób, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na badania przez biegłego,

6) udział w naradach i szkoleniach organizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Przygotowywanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

§ 26

Do zadań pełnomocnika do spraw przeciwdziałania narkomanii należy w szczególności :

1)        zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami,

2)        udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3)        prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4)        wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5)        pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,

6)        inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy.

 

 

Rozdział VII

Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych

 

§ 27

Pracownicy przygotowują projekty uchwał  na podstawie upoważnień ustawowych, w celu ich wykonania i realizacji zadań gminy.

§ 28

Projekty uchwał należy opracować zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100 poz. 908).

§ 29

Uchwały i inne akty prawne powinny zawierać:

a)      oznaczenie porządkowe aktu prawnego,

b)      datę podjęcia – dzień, miesiąc (słownie) i rok,

c)       określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,

d)      wskazanie podstawy prawnej,

e)      treść regulowanych zagadnień,

f)        wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,

g)      przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego                               (z ewentualnym wskazaniem przepisów lub aktów ulegających uchyleniu).

§ 30

 Pracownicy  opracowujący projekty uchwał obowiązani są :

1. Uzgodnić je  z :

a)      skarbnikiem-  jeżeli uchwała może spowodować zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe,

b)      radcą prawnym – pod względem zgodności z prawem i formalnym trybem przygotowania projektów uchwał,

c)       organami, instytucjami – jeżeli przepis prawa wymaga uzgodnienia, wydania opinii przez te organy,

d)      Wójtem Gminy ostateczną treść projektu uchwały.

2. Uzasadnić projekt uchwały, jeżeli uzasadnienie nie wynika z opracowań załączonych do uchwały.

3. Przedłożyć  ustalony z Wójtem Gminy projekt uchwały  Sekretarzowi Gminy.

§ 31

1. Do opracowania zarządzeń Wójta zasady określone w tym rozdziale stosuje się   odpowiednio, jednakże po ustaleniu ostatecznej jego treści i podpisaniu przez wójta, pracownik przekazuje zarządzenie do rejestracji.

2.  Zarządzenia Wójta jako organu wykonawczego gminy  jak również jako kierownika Urzędu  rejestrowane są  na stanowisku  Sekretarza Gminy.

 

Rozdział VIII

 Zasady podpisywania aktów prawnych i pism

§ 32

Wójt Gminy podpisuje :

1) zarządzenia, regulaminy,

2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu,

5) decyzje z zakresu administracji publicznej,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli jako pracodawcy,

8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami

    administracji,

10)   odpowiedzi na interpelacje i wnioski  radnych,

11)   pisma zawierające odpowiedzi na  postulaty mieszkańców zgłaszane za pośrednictwem radnych,

12)   odpowiedzi na wyjaśnienia do organów kontroli zewnętrznej,

13)   pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji

14)   inne pisma jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

 

§ 33

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta, a decyzje administracyjne na podstawie pisemnego upoważnienia.

 

 

§ 34

Wójt może upoważnić innych pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w ich zakresie czynności, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

§ 35

Pracownicy przygotowujący  projekty  pism, w tym decyzje administracyjne umieszczają na ostatniej stronie maszynopisu w lewym dolnym rogu arkusza inicjały (pierwsze litery imienia i nazwiska) osoby sporządzającej.

 

 

§ 36

Radca prawny podpisuje projekty uchwał Rady Gminy, umów cywilno- prawnych,  zarządzeń wójta i  innych pism.

 

 

Rozdział IX

 Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 37

1. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują :

            1) Wójt – w poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00

2) Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i pozostali pracownicy Urzędu w każdy dzień pracy w godzinach urzędowania.

2. Z przyjęć interesantów zgłaszających skargi i wnioski ustnie sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

3. Skargi i wnioski wpływające do urzędu oraz zgłoszone w czasie przyjęć interesantów przez Wójta, a także wnoszone ustnie do protokołu podlegają rejestracji w Rejestrze Skarg i Wniosków.

 

§ 38

Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w budynku Urzędu Gminy

 

§ 39

1.       Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków  regulują przepisy szczególne oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

2.       Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków, a także okresowe sprawdzanie stanu ich rozpatrzenia należy do Sekretarza Gminy, który prowadzi rejestr skarg i wniosków oraz związane z nim pisma i inne dokumenty.

3.       Zasady obiegu  i przechowywania akt związanych ze skargami i wnioskami reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

 

 

Rozdział  X

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej

 

§ 40

W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez referaty  i samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 41

1. Działalność kontrolna Urzędu obejmuje kontrolę wewnętrzną, której celem jest:

            1) badanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami  prawa,

2)ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz osób    odpowiedzialnych za ich powstanie,

3)określenie sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

§ 42

Kontrolę wewnętrzną sprawują :

1)      Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy w odniesieniu do kierowników referatu, samodzielnych stanowisk pracy,

2)      Kierownicy referatów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

§ 43

Kontrola wewnętrzna prowadzona jest w postaci:

1)       kontroli wstępnej – obejmującej kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,

2)       kontroli bieżącej – obejmującej czynności w toku,

3)       kontroli sprawdzającej ( następnej) -  mającej miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mającej na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione.

 

§ 44

Kontrole odnotowywane są w książce kontroli wewnętrznej.

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 

§ 45

 Zmiana regulaminu wymaga zarządzenia Wójta Gminy.