ZARZĄDZENIE  Nr 35/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 sierpnia  2010r.

 

w sprawie:  powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr  13 poz. 123 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

1.       Powołuję  Pana Jakuba Czubaka  na  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

2.       Powołanie następuje na czas określony, na okres 6 miesięcy  tj. od dnia 11 sierpnia  2010r. do dnia  10 lutego  2011r.

3.       Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie na okres oznaczony w pkt 2.

 

§ 2

Z dniem powołania, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury   prowadzących  w  szczególności  działalność  w  zakresie  upowszechniania  kultury ( Dz. U. Nr  45 poz. 446 ze zmianami) ustalam wynagrodzenie miesięczne w wysokości :

 

- zasadnicze  wg kat. XIX                                  w wysokości      - 3100,00 zł

- dodatek funkcyjny (30% wyn. zas.)                  w wysokości        -  930,00 zł

                                                                                               ___________________

Razem                                                                                        4030, 00 zł

 

Słownie : czterytysiącetrzydzieści00/100złotych

 

§ 3

Zakres obowiązków i uprawnień Pani jako Dyrektora GOKiS określa Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.