ZARZĄDZENIE  Nr  38/2010

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 8 września 2010 r.

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży 

 

 

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami), oraz  Uchwały nr XLV/311/2010 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 08.07.2010 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział stanowiący mienie komunalne Gminy Kleszczewo, wynoszący 29/100 części w prawie własności  nieruchomości zapisanej w KW 44518,  położonej w Gowarzewie, opisanej poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie w planie

Opis

nieruchomości

Cena

udziału w nieruchomości

205/29

 

947

Teren  zabudowy  mieszkanio-

wej jednorodzinnej

Nieruchomość niezabudowana

28.287,00 zł + VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  22 października 2010 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.