APEL

Rady Gminy Kleszczewo

 z dnia  09 września  2010r.

 

 

 

w sprawie :           podjęcia działań mających na celu  doprowadzenie  do usunięcia odpadów w miejscowości Komorniki oraz likwidację  zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu.

 

 

                            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt 4  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo   występuje z  następującym apelem:

 

                        W związku  z faktem, iż na terenie miejscowości Komorniki nadal składowane są niebezpieczne odpady, zlokalizowane tam na podstawie zezwolenia Starosty Poznańskiego z dnia 20 kwietnia 2009r. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (WS.VII.7648-13/09), cofniętego decyzją z 27 kwietnia 2010r. (WS.VII.7637-22/09), Rada Gminy Kleszczewo występuje z apelem  o podjęcie działań mających na celu  doprowadzenie  do  ich usunięcia oraz   likwidację  zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu.

Bezspornym, również dla organów zajmujących się tą sprawą jest fakt, iż  pozostawienie odpadów  w obecnym stanie jest groźne w skutkach dla środowiska i dla ludzi.

            Przedłużająca  się bezczynność w tym przedmiocie i spór  kompetencyjny   wywołuje niepokój społeczności gminnej oraz poczucie pozostawienia jej bez należytej ochrony i lekceważenia jej najistotniejszych interesów przez organy do tego zobowiązane.

            W imieniu społeczności apelujemy więc o niezwłoczne działania w celu doprowadzenia do usunięcia odpadów, w tym w pierwszej kolejności o spowodowanie zabezpieczenia  terenu  składowania odpadów i ich monitorowanie.

 

 

 

 

Otrzymują :

 

1.       Pan   Jan Grabkowski – Starosta Poznański

2.       Pani Jolanta Ratajczak – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.       Pan Piotr Florek -  Wojewoda Wielkopolski

4.       Pan Zdzisław Krajewski – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska