Zarządzenie Nr 40/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 września 2010r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2010r.  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 3/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2010r. zmienionym Zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2010r. Zarządzeniem Nr 15/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/2010 z dnia 15 czerwca 2010r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. oraz Zarządzeniem Nr 34/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

 

Zwiększa się dochody  i wydatki o 1.030 zł.

1.    Dochody    po zmianie wynoszą                                          1.637.731 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.618.155 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1)

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                    10.688 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr  2)

            - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                                                     8.888 zł

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                                1.637.731 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.618.155 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1)

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                    10.688 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr  2)

            - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego                                                     8.888 zł

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia)

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

 

                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz