ZARZĄDZENIE  Nr  41/2010
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 30 września  2010 r.

 

 

w sprawie:  ustanowienia koordynatora gminnego i pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 


                    Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3a i 4a, ust.  3 i 4  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz  wójtów, burmistrzów i prezydentów  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy powołuję   Pana Mariusza Homenko na   koordynatora gminnego.

Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia§ 2

W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego   TKW w Gminie Kleszczewo  powołuję   Panią Ewę Iczakowską na pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie.

Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr  2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 41/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2010r.

 

 

Zadania koordynatora gminnego

 

Do zadań merytorycznych koordynatora gminnego należy:

1)      udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru działania komisarza wyborczego;

2)      szkolenie operatorów OKW na obszarze gminy w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych;

3)      prowadzenie ewidencji operatorów OKW zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób przekazywania haseł i oprogramowania oraz danych definicyjnych;

4)      rejestracja w systemie informatycznym operatorów obwodowych, dystrybucja haseł dla operatorów i przewodniczących OKW za potwierdzeniem tożsamości;

5)       dystrybucja oprogramowania dla obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy oraz nadzór nad wersjami aktualizacyjnymi oprogramowania;

6)      dystrybucja danych definicyjnych dla obwodowych komisji wyborczych (pobieranie i udostępnianie plików);

7)       dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta;

8)      przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

9)      wsparcie techniczne dla operatorów OKW w obsłudze oprogramowania;

10)  przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie w tym zakresie wsparcia technicznego operatorom OKW;

11)  zgłaszanie uwag dotyczących działania programu do koordynatora komisarza wyborczego;

12)  w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu z koordynatorem komisarza wyborczego właściwym dla gminy;

13)  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w określonym terminie testów ogólnokrajowych z przekazywania danych z testowych protokołów komisji obwodowych (według zasad przekazanych w odrębnym trybie);

14)  przekazanie do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

15)  przyjmowanie meldunków od operatorów OKW o wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów;

16)  prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

a) przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

b) zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora      komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

c) zgłaszanie uwag dotyczących działania oprogramowania do koordynatora komisarza wyborczego,

d) przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

e) zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

f) przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania lub aktualizacji plików definicyjnych,

g) przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla operatorów obwodowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych.