ZARZĄDZENIE  Nr  46A/2010
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 18 października  2010 r.

 

 

w sprawie:  ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 


                     Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt 4b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  27 września  2010r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania  techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada  2010r.  (M.P. Nr  73 poz. 927) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustanawiam następujących operatorów  informatycznej  obsługi obwodowych komisji wyborczych :

1.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie – Pani Ewa Iczakowska

2.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tulcach  - Pani  Katarzyna Sznajder-Występska

3.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gowarzewie – Pani Agata Kaczmarek.

 

§ 2

 

Określam  szczegółowy zakres zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,  który stanowi  załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                              Załącznik  do Zarządzenia Nr 46/2010

Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października  2010r.

 

Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

 

Do zadań operatora należy:

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2)    udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych

wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3)    potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora;

4)    przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5)    potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6)    ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7)     dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8)    w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9)    w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10)                        sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych

             w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11)                        przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12)                       przesłanie do serwera, po wprowadzeniu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13)                        zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14)                        w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).