Zarządzenie Nr   47/2010

Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia 27 maja  2010 r.

 

w sprawie : wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 listopada  2010r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)   art. 18 ust. 2 ustawy z dnia  16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,  rad powiatów i sejmików województw  (tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. Nr 176, poz. 1190)  oraz § 2 ust. 3  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 04 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy ( Dz.U. Nr 61 poz. 641 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wskazuje się osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów im prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada  2010 r.:

1)     do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie -  Pani Maria Karolczak

 

2)     do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w  Tulcach – Pani Regina Kujawa

 

3)     do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gowarzewie – Pani Irena Plebanek-Pawlak

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.