Kleszczewo, 29.10.2010r.

OR.7610-3.8/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40, art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo

 

ZAWIADAMIA

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o Projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008 – 2011
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015
oraz  Projekcie prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo, a także Projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015 oraz  Projekcie prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo. Publicznie dostępny wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo www.bip.kleszczewo.pl. Obowiązek sporządzenia prognoz został nałożony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo nr RDOŚ-RDOŚ-30.00.III-6617-194/09/mm z dnia 05.01.2010r. (wpł. 08.01.2010r.)) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
(pismo nr NS-72/1-535/09 z dnia 21.12.2009r. (wpł. 04.01.2010r.)).

Jednocześnie informujemy, że z projektami w/w można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w dniach: pon. (od 8.00 - 16.00)
wt-pt.(od 7.00 - 15.00) oraz na stronie internetowej
www.bip.kleszczewo.pl (zakładka Ochrona Środowiska a Plany i programy).

 

Wnioski i uwagi do w/w dokumentów można składać w terminie 21 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia (09.11.2010r.) tj. od dnia 10.11.2010r. do 30.11.2010r.:

 

1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo;

2. drogą elektroniczną na adres: urzad@kleszczewo.pl, opatrzone tematem: „Wniosek do Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo”, „Wniosek do Projektu prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska”, Wniosek do Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kleszczewo” lub „Wniosek do Projektu prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami”;

3. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
 
w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag do w/w dokumentów jest Wójt Gminy Kleszczewo. Wnioski i uwagi powinny być opatrzone nazwiskiem, imieniem oraz adresem Wnioskodawcy.

 

     Wójt Gminy

       /-/ Bogdan Kemnitz

 

Pobierz pliki ze strony http://www.kleszczewo.pl/page.php?o=813