Oferta pracy na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kleszczewie - na pełen etat

 

 

Zakres podstawowych czynności:

- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi ,

- dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych i gospodarczych z 

planem finansowym jednostki,

- sporządzanie planów i sprawozdań finansowych,

- dokonywanie odpisu na zfśs i jego księgowanie

 

Wymagania obowiązkowe:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej  i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości.

 

Wymagania pożądane:

- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- praktyka w jednostkach budżetowych,

- znajomość przepisów płacowych, podatkowych, ZUS.

 

Wymagane dokumenty:

- CV

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie świadectw pracy

- oświadczenie o niekaralności

- klauzula: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji

 

Dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo w terminie do 30 listopada 2010r. , godz.15.00