ZARZĄDZENIE NR 49/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2010r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2011r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2011r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanową  objaśnienia wg załącznika nr 2

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz