ZARZĄDZENIE  Nr 57/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  06 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie :       upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania spraw  i wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 54 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity z 2008r. Dz.U. Nr 164 poz. 1027) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Upoważniam Panią Mirosławę Radzimską  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania spraw  i wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.