Zarządzenie Nr 58/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia 2010r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2010r.

Na podstawie art. 257 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz  § 12 Uchwały Nr XL/271/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. oraz Uchwały nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XL/271/2010  Gminy Kleszczewo z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XLI/283/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  uchwałą Nr XLII/288/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25  marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIII/293/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,  Zarządzeniem Nr 14/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 maja 2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLIV/304/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 21/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 24/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLV/316/2010/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 33/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLVI/320/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 39/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 września 2010r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Uchwałą Nr XLVIII/334/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,     Uchwałą Nr XLVIII/336/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r., Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r. oraz Uchwałą Nr III/15/2010 Rady gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.,wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz  przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

    1) w § 1 ust 1:

    - zwiększa się dochody budżetu o  968 zł   z tego

   -  w tiret 1 zwiększa się dochody bieżące  o   968 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

2.  Po stronie wydatków:

     1) w § 2 ust 1 

     -  zwiększa się wydatki o 968 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego   

        Zarządzenia.

     -  tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 62 zł,

     - tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 906 zł

 

2)  w § 2 ust 2 pkt.1

   przenosi  się między paragrafami wydatki  związane  z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i    innych   zadań  zleconych  ustawami  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 2a  do  niniejszego   Zarządzenia.

 

3. W § 6 przesuwa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

 

4. W § 15 w ramach funduszu sołeckiego przenosi się wydatki w ramach przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2010r.

 

                                                                                                       Zastępca Wójta Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Genowefa Przepióra