Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9200226
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum Wersja do druku

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY KLESZCZEWO w ROKU 2011 W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

K O M U N I K A T

z dnia 02 marca 2011r.

 

WÓJTA  GMINY KLESZCZEWO

 

na podstawie art.13ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010r.Dz.U.Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r.

ogłasza

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE  REALIZACJI ZADAŃ GMINY  KLESZCZEWO

w ROKU 2011

 

W ZAKRESIE

NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY

I WYCHOWANIA

(art. 4 ust.1 pkt.14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

 

Zadanie szczegółowe objęte konkursem:

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI w wieku 3-5 lat - zadanie obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy mające na celu zorganizowanie ciekawych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego przez najmłodsze dzieci .

Planowane wydatki na w/w zadanie w  2011r. - 10.000 zł

Wydatki w 2010r.-9.860,21 zł

 

I.WYMOGI  FORMALNE

 

1.    W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty

  jakimi są: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacje celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy  i pracowników, oraz:

 

 

a)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)      posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

c)       posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

d)      zamierzają realizować zadanie na rzecz min. 20 mieszkańców (dzieci) Gminy Kleszczewo,

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  /Dz. U. Nr 6,poz.25 z 2011 roku/

4. Wymagane załączniki do oferty:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego ,kiedy został wydany),

- w przypadku wyboru  innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010r,

- statut organizacji,

- oświadczenie o zapewnieniu minimum 20% kosztu  całkowitego realizacji zadania.

- imienna lista dzieci z wskazaniem ich miejsca zamieszkania  (miejscowość, gmina).      Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.                              5. Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy.

6. Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2011 roku” za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 marca (wtorek) 2011 roku godz. 15:00.

Decyduje data  wpływu oferty.

7. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ja z dalszej procedury konkursowej.

  

II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2011 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2011r

 

III. WYBÓR  OFERT

 

1.        Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu składania ofert.

2.        Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Kleszczewo. Przy rozpatrywaniu ofert komisja  kierować się będzie następującymi kryteriami:

- zgodność oferty z programem współpracy,

- koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, atrakcyjności formy i dostępu

  mieszkańców,

- ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

      - ocena  możliwości realizacji zadania przez oferenta,

      - ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do  

        zakresu rzeczowego zadania,

      - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

3. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w

    stosunku do złożonej oferty  a także możliwość całkowitego odrzucenia oferty.

4. Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.

5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie w

    Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczewo.pl, na stronie internetowej Gminy

    Kleszczewo www.kleszczewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kleszczewie

    ul. Poznańska 4.

 

IV.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

1.       Na zrealizowanie zadania zostaną niezwłocznie zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami-wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r.)

 

 

2.       Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  /Dz. U. Nr 6,poz.25 z 2011 roku/.

3.       Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

4.       Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczenia w informacjach reklamowych zapisu ,,Zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Kleszczewo”.

 

 

 

Wójt Gminy

                                                                                                                Bogdan Kemnitz


Informację wytworzył: Referat Oświaty, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2011-03-02 13:38:37, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2011-03-02 13:40:27, Ostatnia zmiana: 2011-03-02 13:40:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1269