ZARZĄDZENIE  Nr  46/2010 

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonych   do   sprzedaży

 

                      

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz:

1) Uchwały  nr XXXVIII/262/2009 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  26.11.2009 r.,

2) Uchwały  nr XLV/312/2010 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  8 lipca 2010 r.,

zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i udzielam bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne Gminy Kleszczewo, znajdującego się w budynku położonym w Gowarzewie przy ul. Siekiereckiej 2,  zbywanego na rzecz najemcy, opisanego poniżej :

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Ułamkowy udział w gruncie  i częściach wspólnych budynku

Cena lokalu

wraz z udziałem

w gruncie

Cena udziału

w gruncie

Wysokość

bonifikaty

Lokal nr 3 o pow.

się na działce nr geodez. 205/27

o pow. 1902 m2

KW 27143

627/4202

81.949,00 zł

29.144,00 zł

80 %

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  15 grudnia  2010 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.