Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9574862
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Plan zagospodarowania przestrzennego obrazek Wersja do druku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo z 2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24.06.2008 r. nr 101 poz. 1900)

                    UCHWAŁA NR XIX/117/2008                      

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia 2008r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kleszczewo w   miejscowości Gowarzewo”.

 

 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142  poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172  poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Dz. U. Nr  45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Dz. U. Nr 127, poz. 880), a także w związku z wykonaniem Uchwały Rady Gminy w Kleszczewie Nr XLV/223/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

Uchwala się „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo :

-          dz.nr ewid. 200 - załącznik nr 1A do Uchwały ,

oraz

-          dz. nr ewid.: 181, 182, 490, 491/1, 492 , 496 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz. nr ewid. 491/3, 491/4 , 491/5 powstałe w wyniku podziału dz.nr ewid. 491/2 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz.nr ewid. 493/3, 493/4  powstałe w wyniku podziału nr ewid. 493/2 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz.nr ewid. 495/1, 495/2 powstał w wyniku podziału dz.nr ewid. 495 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r.,  zwaną dalej zmianą planu miejscowego.

 

I.  USTALENIA  WSTĘPNE

§ 1

 

1.       Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenów w miejscowości  Gowarzewo, na następujące cele:

-   dz. nr ewid.  200 - zabudowa  zagrodowa – symbol 1RM,

-  dz. nr  ewid. 181, 182, 490, 491/1, 492, 491/3, 491/4,  491/5, 493/3, 493/4 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN,

-  dz. nr  ewid.  495/1, 495/2, 496 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol 1MN.

2.       Zmiana planu miejscowego  obejmuje  tereny oznaczone na rysunku planu w skali 1 : 10 000 numerami 1, 2, 3 w miejscowości Gowarzewo , stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały z uszczegółowieniem na rysunku w skali    1 : 1000 , załącznik nr 1A  i 1B.

3.       Oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu .

Obszar działki nr ewid. 180 (rów) zachowuje dotychczasową funkcję i przeznaczenie .

4.  Na terenach oznaczonych w rysunku zmiany planu miejscowego 1MN i 1RM – załącznik 1A i 1B  obowiązują następujące ustalenia :

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol 1MN ,

a)      funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z

infrastrukturą towarzyszącą   ,

b)   funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa i handlowa,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza ,

d)      wprowadza się zakaz lokalizacji usług , które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych , ścieków technologicznych , pyłów i gazu ,

e)      przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących w sąsiedztwie obiektów ,

f)        dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu , które muszą zapewnić bezpieczną

i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej , 

g)      minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją uzupełniającą usługową lub handlową  wbudowaną – 600 m2,

h)      minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i odrębnych budynków usługowych lub handlowych – 800 m2,

i)        wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

j)        wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

k)      wskaźnik ilości miejsc parkingowych – minimalnie 1 miejsce postojowe na  1 mieszkanie (budynek ) ,

l)        dopuszcza się realizacje budynków garażowych wolnostojących lub zblokowanych przy granicy działek ,

m)    wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 3 kondygnacji w tym użytkowe poddasze  ,

n)      poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu ,

o)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1 kondygnacja ,

p)      dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

q)      dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

r)       nieprzekraczalna linia zabudowy

          - zgodnie z załącznikiem graficznym 1B .

2) Tereny zabudowy zagrodowej - symbol 1RM ,

a)      funkcja podstawowa – budownictwo zagrodowe z infrastrukturą towarzyszącą,

b)      funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa i handlowa związana z sektorem rolniczym,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza poza rolnicza  ,

d)      wprowadza się zakaz lokalizacji usług , które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych , ścieków technologicznych , pyłów i gazu ,

e)      przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących w sąsiedztwie obiektów ,

f)        dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu , które muszą zapewnić bezpieczną

i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej , 

g)      minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy zagrodowej -  2000 m2,

h)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

i)        wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

j)        wskaźnik ilości miejsc parkingowych – minimalnie 1 miejsce postojowe na  1 mieszkanie (budynek ) ,

k)      dopuszcza się realizacje budynków garażowych, gospodarczych, inwentarskich oraz innych budynków i budowli związanych z gospodarką rolną   wolnostojących lub zblokowanych przy granicy działek ,

l)        wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych  do 3 kondygnacji w tym użytkowe poddasze  ,

m)    poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu ,

n)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 7 mb licząc od poziomu terenu do linii okapu  ,

o)      dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

p)      dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

q)      nieprzekraczalna linia zabudowy

          - zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

5.         Integralnymi częściami uchwały są:

1)  rysunki zmiany planu miejscowego wyszczególnione w  §1 ust. 2

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego stanowiące zał. nr 2,

3)      rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące zał. nr 3 do uchwały.

6.         Ustalenia graficzne i tekstowe Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo”  są zgodne  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w  Kleszczewie  Nr XXXII/186/01  z dnia  26 września 2001r. oraz ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XV/94/2008 z dnia 7 lutego 2008r .    

7.         W odniesieniu do terenów objętych Zmianą planu miejscowego obowiązują wszystkie ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. zawarte w: 

ROZDZIALE I.  USTALENIA  WSTĘPNE

ROZDZIALE II  USTALENIA  OGÓLNE.

8.         Dla  ochrony   archeologicznego   dziedzictwa   kulturowego   ustala   się   obowiązek

uzgadniania  z  WUOZ  w  Poznaniu  inwestycji  związanych  z  zagospodarowaniem i

zabudowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych. 

 

 

II. USTALENIA  KOŃCOWE

§ 2

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.ze zm.), określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - 20 % ,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM - 10 % ,

 

§ 3

 

Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005  Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r.,  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej Uchwały. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kleszczewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kleszczewo .

                       

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/117/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie :  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo .

 

 

Rada Gminy w Kleszczewie podjęła Uchwałę Nr XLV/223/2006  z  dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla obszaru dz.nr ewid. 181,182, 200, 490, 491/1, 491/2, 492, 493/2, 495, 496  położonych w miejscowości  Gowarzewo , obręb Gowarzewo .

Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje w  części lub w całości  teren działek :

- nr ewid. 181, 182, 200, 490, 491/1, 492, 496,

- nr ewid. 491/3, 491/4, 491/5  powstałych w wyniku podziału dz. nr ewid. 491/2,

- nr ewid. 493/3, 493/4 powstałych w wyniku podziału działki nr 493/2,

- nr ewid. 495/1, 495/2 powstałych w wyniku podziału działki nr 495

położonych w miejscowości Gowarzewo, obręb Gowarzewo.

W planie wyznaczono następujące przeznaczenie dla poszczególnych działek oraz części działek:

- dz. nr ewid.  200 - zabudowa  zagrodowa – symbol 1RM,

- dz. nr  ewid. 181, 182, 490, 491/1, 492, 491/3, 491/4,  491/5, 493/3, 493/4 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN,

- dz. nr  ewid.  495/1, 495/2, 496 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN.

Na początku procedury planistycznej zawiadomiono odpowiednie organy oraz instytucje o przystąpieniu do prac nad planem, oraz zamieszczono stosowne komunikaty w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania procedury planistycznej projekt planu został zaopiniowany, a następnie uzgodniony przez właściwe instytucje i organy.

W dalszych etapach postępowania projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do planu. Plan został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w/w uchwałą oraz  art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) z zachowaniem właściwej procedury.                                        

Projekt planu jest zgodny z  ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kleszczewo. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Po uchwaleniu planu, uchwała Rady Gminy wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan  Kemnitz

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/117/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo, dz. nr ewid. 181, 182, 200, 490, 491/1, 492, 496, 491/3, 491/4 , 491/5, 493/3, 493/4, 495/1, 495/2”.

 

 

            Przedmiotowy projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu  w terminie od  26 marca 2008r. do 15 kwietnia 2008r.  zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2008 r.

            W ustawowym terminie tj. do  29 kwietnia 2008r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu miejscowego. W związku z powyższym Rada Gminy Kleszczewo nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

 

 

 

 

 

                       

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

                                                         

                                                                                             

 

 

 

Załącznik nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/117/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania .

 

§ 1

 

1. Sposób realizacji , zapisanych w palnie inwestycji należących do zadań własnych gminy :

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy :

a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

b)   Prawo Zamówień Publicznych ,

c)   Prawo Budowlane ,

d)   przepisy branżowe .

2) tryb i terminy realizacji poszczególnych zadań określony zostanie w wieloletnim planie inwestycyjnym.

2.  Na obszarze objętym planem istnieje już sieć wodociągowa , w związku z tym Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów .

3.  Obsługa komunikacyjna z istniejących utwardzonych dróg gminnych .

4.  Zapisane w planie odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, będzie możliwe po skanalizowaniu całej miejscowości . Do czasu realizacji sieci, plan przewiduje odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami , na podstawie przepisów odrębnych.

6. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.

7.  Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury  technicznej w granicach planu , nie należące do zadań własnych gminy, będą realizowane przez właściwe jednostki gospodarcze w oparciu o własne plany inwestycyjne .

 

§ 2

 

1.  Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze  zm.).

2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych :

1)  z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową ,

2) współfinansowane środkami zewnętrznymi , poprzez budżet gminy – w ramach m.in. :

a)  dotacji unijnych ,

b)  dotacji samorządu województwa ,

c)  dotacji i pożyczek z funduszy celowych ,

d)  z kredytów i pożyczek bankowych ,

e)  z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień ,

f)  innych środków zewnętrznych .

3. Budowa przyłączy do sieci wod-kan., budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdów bramowych z dróg publicznych obciążają kosztami Inwestora . 

4.  Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 98 poz. 625 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  załącznik 1B do uchwały 117 (2.4MB) obrazek pobierz    
  załacznik 1A do uchwały 117 (2.4MB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Referat infrastruktury komunalnej i inwestycji, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:10:29, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2011-03-31 13:11:05, Ostatnia zmiana: 2014-03-25 10:28:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4729