UCHWAŁA NR XIX/117/2008                      

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia 2008r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kleszczewo w   miejscowości Gowarzewo”.

 

 

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142  poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172  poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Dz. U. Nr  45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Dz. U. Nr 127, poz. 880), a także w związku z wykonaniem Uchwały Rady Gminy w Kleszczewie Nr XLV/223/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

Uchwala się „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo :

-          dz.nr ewid. 200 - załącznik nr 1A do Uchwały ,

oraz

-          dz. nr ewid.: 181, 182, 490, 491/1, 492 , 496 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz. nr ewid. 491/3, 491/4 , 491/5 powstałe w wyniku podziału dz.nr ewid. 491/2 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz.nr ewid. 493/3, 493/4  powstałe w wyniku podziału nr ewid. 493/2 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

-          dz.nr ewid. 495/1, 495/2 powstał w wyniku podziału dz.nr ewid. 495 – załącznik nr 1B do Uchwały ,

zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r.,  zwaną dalej zmianą planu miejscowego.

 

I.  USTALENIA  WSTĘPNE

§ 1

 

1.       Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenów w miejscowości  Gowarzewo, na następujące cele:

-   dz. nr ewid.  200 - zabudowa  zagrodowa – symbol 1RM,

-  dz. nr  ewid. 181, 182, 490, 491/1, 492, 491/3, 491/4,  491/5, 493/3, 493/4 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN,

-  dz. nr  ewid.  495/1, 495/2, 496 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol 1MN.

2.       Zmiana planu miejscowego  obejmuje  tereny oznaczone na rysunku planu w skali 1 : 10 000 numerami 1, 2, 3 w miejscowości Gowarzewo , stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały z uszczegółowieniem na rysunku w skali    1 : 1000 , załącznik nr 1A  i 1B.

3.       Oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu .

Obszar działki nr ewid. 180 (rów) zachowuje dotychczasową funkcję i przeznaczenie .

4.  Na terenach oznaczonych w rysunku zmiany planu miejscowego 1MN i 1RM – załącznik 1A i 1B  obowiązują następujące ustalenia :

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- symbol 1MN ,

a)      funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z

infrastrukturą towarzyszącą   ,

b)   funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa i handlowa,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza ,

d)      wprowadza się zakaz lokalizacji usług , które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych , ścieków technologicznych , pyłów i gazu ,

e)      przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących w sąsiedztwie obiektów ,

f)        dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu , które muszą zapewnić bezpieczną

i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej , 

g)      minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją uzupełniającą usługową lub handlową  wbudowaną –

h)      minimalna powierzchnia działki przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i odrębnych budynków usługowych lub handlowych – 800 m2,

i)        wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

j)        wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

k)      wskaźnik ilości miejsc parkingowych – minimalnie 1 miejsce postojowe na  1 mieszkanie (budynek ) ,

l)        dopuszcza się realizacje budynków garażowych wolnostojących lub zblokowanych przy granicy działek ,

m)    wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych do 3 kondygnacji w tym użytkowe poddasze  ,

n)      poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu ,

o)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1 kondygnacja ,

p)      dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

q)      dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

r)       nieprzekraczalna linia zabudowy

          - zgodnie z załącznikiem graficznym 1B .

2) Tereny zabudowy zagrodowej - symbol 1RM ,

a)      funkcja podstawowa – budownictwo zagrodowe z infrastrukturą towarzyszącą,

b)      funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa i handlowa związana z sektorem rolniczym,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza poza rolnicza  ,

d)      wprowadza się zakaz lokalizacji usług , które związane są z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych , ścieków technologicznych , pyłów i gazu ,

e)      przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących w sąsiedztwie obiektów ,

f)        dopuszcza się podziały wewnętrzne terenu , które muszą zapewnić bezpieczną

i zgodną z normami technicznymi dostępność do drogi publicznej , 

g)      minimalna powierzchnia działki budowlanej dla zabudowy zagrodowej -  2000 m2,

h)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

i)        wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

j)        wskaźnik ilości miejsc parkingowych – minimalnie 1 miejsce postojowe na  1 mieszkanie (budynek ) ,

k)      dopuszcza się realizacje budynków garażowych, gospodarczych, inwentarskich oraz innych budynków i budowli związanych z gospodarką rolną   wolnostojących lub zblokowanych przy granicy działek ,

l)        wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych  do 3 kondygnacji w tym użytkowe poddasze  ,

m)    poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu ,

n)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 7 mb licząc od poziomu terenu do linii okapu  ,

o)      dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

p)      dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

q)      nieprzekraczalna linia zabudowy

          - zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

5.         Integralnymi częściami uchwały są:

1)  rysunki zmiany planu miejscowego wyszczególnione w  §1 ust. 2

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego stanowiące zał. nr 2,

3)      rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące zał. nr 3 do uchwały.

6.         Ustalenia graficzne i tekstowe Zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo”  są zgodne  ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w  Kleszczewie  Nr XXXII/186/01  z dnia  26 września 2001r. oraz ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo Nr XV/94/2008 z dnia 7 lutego 2008r .    

7.         W odniesieniu do terenów objętych Zmianą planu miejscowego obowiązują wszystkie ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. zawarte w: 

ROZDZIALE I.  USTALENIA  WSTĘPNE

ROZDZIALE II  USTALENIA  OGÓLNE.

8.         Dla  ochrony   archeologicznego   dziedzictwa   kulturowego   ustala   się   obowiązek

uzgadniania  z  WUOZ  w  Poznaniu  inwestycji  związanych  z  zagospodarowaniem i

zabudowaniem terenu a wymagających prac ziemnych, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych. 

 

 

II. USTALENIA  KOŃCOWE

§ 2

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.ze zm.), określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - 20 % ,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM - 10 % ,

 

§ 3

 

Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005  Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r.,  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z dnia 18 listopada 2005r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej Uchwały. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kleszczewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6

Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kleszczewo .

                       

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/117/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie :  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo .

 

 

Rada Gminy w Kleszczewie podjęła Uchwałę Nr XLV/223/2006  z  dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla obszaru dz.nr ewid. 181,182, 200, 490, 491/1, 491/2, 492, 493/2, 495, 496  położonych w miejscowości  Gowarzewo , obręb Gowarzewo .

Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje w  części lub w całości  teren działek :

- nr ewid. 181, 182, 200, 490, 491/1, 492, 496,

- nr ewid. 491/3, 491/4, 491/5  powstałych w wyniku podziału dz. nr ewid. 491/2,

- nr ewid. 493/3, 493/4 powstałych w wyniku podziału działki nr 493/2,

- nr ewid. 495/1, 495/2 powstałych w wyniku podziału działki nr 495

położonych w miejscowości Gowarzewo, obręb Gowarzewo.

W planie wyznaczono następujące przeznaczenie dla poszczególnych działek oraz części działek:

- dz. nr ewid.  200 - zabudowa  zagrodowa – symbol 1RM,

- dz. nr  ewid. 181, 182, 490, 491/1, 492, 491/3, 491/4,  491/5, 493/3, 493/4 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN,

- dz. nr  ewid.  495/1, 495/2, 496 -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  – symbol 1MN.

Na początku procedury planistycznej zawiadomiono odpowiednie organy oraz instytucje o przystąpieniu do prac nad planem, oraz zamieszczono stosowne komunikaty w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania procedury planistycznej projekt planu został zaopiniowany, a następnie uzgodniony przez właściwe instytucje i organy.

W dalszych etapach postępowania projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do planu. Plan został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w/w uchwałą oraz  art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) z zachowaniem właściwej procedury.                                        

Projekt planu jest zgodny z  ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kleszczewo. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Po uchwaleniu planu, uchwała Rady Gminy wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan  Kemnitz

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/117/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo, dz. nr ewid. 181, 182, 200, 490, 491/1, 492, 496, 491/3, 491/4 , 491/5, 493/3, 493/4, 495/1, 495/2”.

 

 

            Przedmiotowy projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu  w terminie od  26 marca 2008r. do 15 kwietnia 2008r.  zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2008 r.

            W ustawowym terminie tj. do  29 kwietnia 2008r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu miejscowego. W związku z powyższym Rada Gminy Kleszczewo nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

 

 

 

 

 

                       

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska

 

 

                                                         

                                                                                             

 

 

 

Załącznik nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/117/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania .

 

§ 1

 

1. Sposób realizacji , zapisanych w palnie inwestycji należących do zadań własnych gminy :

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy :

a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,

b)   Prawo Zamówień Publicznych ,

c)   Prawo Budowlane ,

d)   przepisy branżowe .

2) tryb i terminy realizacji poszczególnych zadań określony zostanie w wieloletnim planie inwestycyjnym.

2.  Na obszarze objętym planem istnieje już sieć wodociągowa , w związku z tym Gmina nie będzie ponosiła żadnych kosztów .

3.  Obsługa komunikacyjna z istniejących utwardzonych dróg gminnych .

4.  Zapisane w planie odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, będzie możliwe po skanalizowaniu całej miejscowości . Do czasu realizacji sieci, plan przewiduje odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

5. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami , na podstawie przepisów odrębnych.

6. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.

7.  Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury  technicznej w granicach planu , nie należące do zadań własnych gminy, będą realizowane przez właściwe jednostki gospodarcze w oparciu o własne plany inwestycyjne .

 

§ 2

 

1.  Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze  zm.).

2. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej , które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych :

1)  z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową ,

2) współfinansowane środkami zewnętrznymi , poprzez budżet gminy – w ramach m.in. :

a)  dotacji unijnych ,

b)  dotacji samorządu województwa ,

c)  dotacji i pożyczek z funduszy celowych ,

d)  z kredytów i pożyczek bankowych ,

e)  z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień ,

f)  innych środków zewnętrznych .

3. Budowa przyłączy do sieci wod-kan., budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa zjazdów bramowych z dróg publicznych obciążają kosztami Inwestora . 

4.  Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 98 poz. 625 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                             

        mgr Ewa  Lesińska