Wykonanie  budżetu  Gminy Kleszczewo

za 2010r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2010r. wg Uchwały Nr XL/271/2010 z dnia 21 stycznia 2010r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

18.281.474 zł

po stronie wydatków

23.730.458 zł

                                 deficyt budżetu                   5.448.984 zł

 

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura % wykonania

1.

Subwencje

5.152.634,00

5.152.634,00

100,00

29,12

2.

Dochody własne

10.392.320,00

9.751.133,35

93,83

55,11

3.

Dotacje  na zadania zlecone    par.  2010

1.660.764,00

1.650.667,03

99,39

9,33

4.

Dotacje na zadania własne par.  2030

221.348,00

214.805,65

97,04

1,21

5.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2007, 2009, 2310, 6260 i 6298. 

854.408,00

924.850,41

108,24

5,23

 

Razem

18.281.474,00

17.694.090,44

96,79

100,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

- dochody bieżące

 

16.140.387,00

 

15.865.836,94

 

98.30

 

89,67

 

- dochody majątkowe

2.141.087,00

1.828.253,50

85,39

10,33

 

1. Subwencje

W 2010r. otrzymaliśmy:

- 4.728.443,00  zł część oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 100% planu

-    424.191,00  zł subwencję  wyrównawczą co stanowi 100% planu.

 

2. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na nowych terenach inwestycyjnych w kwocie 24.009,50 zł tj. 114,33% planu.

W dziale 020  Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata jest wnoszona  przez Starostwo Powiatowe  i wynosi 281,96 zł tj. 46,99% planu.

W dziale 600 Transport i łączność wpłynęły darowizny z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych w kwocie 54.436,16 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 80,06 % planu.  Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  4.356,63 zł, a zaległość dotyczy jednej  osoby i wynosi 1.637,94 zł. Jest to zaległość z 2009 i  2010r. Sprawa skierowana jest do Sądu.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty: 

·          10.976,21 zł za najem lokali mieszkalnych, zaległość  wynosi   271,29 zł i dotyczy 2 osób. Jedna osoba uregulowała zaległość w całości druga uregulowała część zaległości. Oddanych w najem na dzień  31.12.2010r. było  10 mieszkań.

·          148.397,95 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 16 lokali, jedna osoba dzierżawi grunt.  Zaległości wynoszą 16.643,61 zł i dotyczą 2 osób fizycznych. Jedna osoba spłaciła całą zaległość w wysokości 65,37 zł. 

·          10.799,82 zł za dzierżawę gruntów, zaległość wynosiła 886,60 zł, została uregulowana.

Wykonanie w paragrafie wynosi 101,29%. Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0770 dochody uzyskano w wysokości 734.822 zł tj. 65,12% planu. Dochody wpłynęły ze sprzedaży działki w Kleszczewie o powierzchni

W paragrafie 0970 ujęto odszkodowanie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego za przejęcie 1,3365 ha gruntów w obrębie Bylin w związku z ustaleniem lokalizacji drogi krajowej  S5 w wysokości 663.550,82 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 księgowane są dochody w  kwocie 9,30 zł. Dochody te,  to 5% z opłat za  udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty (1.295,74 zł) za kserowanie dokumentów oraz za korzystanie z kawomatu. Wykonanie w rozdziale wynosi 68,19%.  Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska uzyskano dochód w wysokości 409,84 zł ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu Nysa (rok produkcji 1987r), wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Komornikach. Otrzymano środki w wysokości 726 zł  na pokrycie kosztów udziału w akcji ratowniczej – powodziowej  z Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 99,83%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

202.202,63

301.628,00

759,00

7.382,70

- rolny

 

 

281,00

655,70

- od środków     

   transportowych

96.668,57

21.965,00

810,00

 

- z odsetek

 

 

9,00

1.201,00

Razem

298.871,20

323.593,00

1.859,00

9.239,40

 

Zwolnienia w kwocie 323.593,00 zł dotyczą majątku Gminy.

 

Na dzień 31.12.2010r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 31.12.2010r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

47.583,93

 

988.241,01

 

5,51

- od nieruchomości   (rozdz.75615) hipoteka

6.915,60

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

75.228,59

602.074.19

12,49

- rolny                       (rozdz.75616)

13.440,51

476.436,72

2,82

- od środków transportowych (rozdz.75616)

9.382,00

117.869,00

7,96

Razem

152.550,63

2.184.620,92

6,98

 

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 63.172,88 zł.  Zaległości wzrosły w podatku od nieruchomości. Z zaległości została uregulowana kwota 55.084,08 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2010r. wystawiono  12 tytułów wykonawczych na kwotę 2.167 zł oraz 517 upomnień.

Z pozostałych dochodów w tym dziale odchylenia w wykonaniu planu występują w rozdziale 75615  i 75616 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Kwoty odsetek wpłacane są głównie łącznie z wpłatą zaległości. Trudno jest ustalić tak plan aby był on równy z wykonaniem. Stosunkowo niski plan osiągnięto z wpłat z opłaty targowej. Opłata ta pobierana jest przez Sołtysów. Jest to niewielka kwota nie mająca dużego wpływu na wielkość wykonania budżetu.

Znaczne odchylenia w wykonaniu planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występują:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 5.655,23 zł, zaległości wymagalne stanowią kwotę 19.206,93 zł a nadpłaty 827,45 zł. Zaległości wzrosły o 3.485,78 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2009r. W rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 84.630,10 zł tj. 148,47% planu, zaległość wynoszą 380 zł,  a nadpłaty 5.242,54 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn wykonanie wynosi 6.193,50 tj. 18,76% planu. Plan dochodów ustalony został na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Za 2009r. dochód z tej pozycji wynosił 47.538,70 zł.

- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 427.072,21 zł tj. 128,63 % planu, zaległość wynoszą 1.272,75 zł,  a nadpłaty 12.774,95 zł.

O wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy informacje na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań.

W rozdziale 75618 uzyskano dochody z opłaty skarbowej w wysokości 24.446 zł realizując 97,78% planu, z wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.057,78 zł realizując  plan na poziomie 107,12% jak również drobne kwoty za zwrot kosztów wezwań do zapłaty oraz zapłaconych odsetek. Znaczną kwotę w tym rozdziale stanowią wpłaty  w paragrafie 0490 tj.  179.714,76 zł co stanowi 89,85% planu w tym:

- za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 86.904,71 zł. Zobowiązania wynoszą 1.889,10 zł w tym wymagalne 915 zł. 

- z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 92.810,05 zł. Zobowiązania wynoszą 159.848,96 zł w tym wymagalne 1.721,76 zł. Zaległość zgłoszona jest do egzekucji przez Komornika Sądowego.

 

W rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wynosi 3.742.236,01 zł co stanowi 97,79% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 4.156.689 zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału w podatki dochodowym od osób prawnych Gmina uzyskała dochód w wysokości 82.641,01 zł. Na koniec 2009r. dochód z tego tytułu wynosił 107.787,94 zł.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w  paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 uzyskano 28.118,85 zł między innymi wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 6.300 zł, nagrody „Zielony kontakt” z NFOŚIGW 5.000 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę 1.500 zł, kary umowne 15.259,07 zł. W paragrafie tym wykonanie wynosi 8,8%. Do budżetu  nie wpłynęła kwota 295.358 zł z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który zrealizował zadanie związane z budową placów zabaw, na które po rozliczeniu otrzyma dofinansowanie ze  środków z Unii Europejskiej. W  dniu 08.03.2011r. przeprowadzona została kontrola wykonanego zadania. Środki winny wpłynąć w najbliższym okresie. W paragrafie 6680 środki z tytułu  niezrealizowanych do dnia 30.06.2010r. wydatków niewygasających wpłynęła do budżetu kwota 315.599,50 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 96,11%. Dochody ujęte w rozdziale 80101  8.155,11 zł to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół w tym: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 2.546,76 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane były dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 325,00 zł co stanowi 108,33% planu. W paragrafie 0970 ujęto wpłatę w wysokości 533,11 zł z tytułu rozliczenia dotacji za 2009r. udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców 8.557,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 185.825,97 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody gminy od ściągniętych należności wynoszą 3.445,51 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe 3.132,54 zł  co stanowi 116,02 % planu. Nie zrealizowano w dochodów w paragrafie 0970 dotyczące wpływów z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie zaplanowano 40,00 zł. Jest to niewielka kwota nie mająca znacznego wpływu na wykonanie planu dochodów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 ujęto wpłatę  kwoty 287.114,67 zł w tym: z rozliczenia za 2009r.  dotacji przedmiotowej 19.586,87 zł i dotacji celowej na inwestycje 16.110,08 zł oraz zwrot w 2010r. podatku VAT z realizowanego zadania inwestycyjnego 251.417,72 zł

W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie w rozdziale wynosi 102,80% planu. Nie został zrealizowany plan w wysokości 500 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych w paragrafie 0570. W paragrafie  0690 dochody dotyczą  wpływów z różnych opłat gdzie wykonanie wynosi 13.562,81 zł tj. 135,62% planu, w paragrafie 0970, dochody wpłynęły do budżetu z zlikwidowanego konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj.  98.523,32 zł.

W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 1.755,71 zł co stanowi  87,78% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 36.244,44 zł co stanowi 100,67% planu. Należności wynoszą 13.346,28 zł w tym należności wymagalne 7.193,95 zł. Zaległości dotyczą  trzech osób fizycznych. Z zaległości wpłynęła kwota 1.268,10 zł. W ciągu roku na  zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.  Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 550,58 zł odsetek. 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01095

 

314.096,00

 

314.095,13

 

99,99

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600,00

44.600,00

100,00

na zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75056

8.888,00

8.760,05

98,56

na przeprowadzenie spisu rolnego

75101

871,00

871,00

100,00

 na prowadzenie rejestru wyborców

75107

9.817,00

9.817,00

100,00

na wybory Prezydenta RP

75109

18.230,00

11.131,00

61,05

na wybory do rady gminy i wójta

85212

1.262.406,00

1.259.584,81

99,77

na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

1.856,00

1.808,04

97,41

na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

1.660.764,00

1.650.667,03

99,39

Razem

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji. Dotacje zostały rozliczone a  nie wykorzystane środki zostały zwrócone dysponentom.

4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   754, 801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

 

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

75478

17.168,00

17.167,08

99,99

pomoc OSP w przeciwdziałaniu skutkom powodzi

80195

117,00

117,00

100,00

dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym

85213

2.421,00

2.063,92

85,25

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

64.240,00

64.240,00

100,00

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

25.367,00

22.931,76

90,39

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

37.431,00

37.431,00

100,00

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

23.641,00

23.641,00

100,00

dożywianie uczniów w szkole

85415

41.443,00

41.443,00

100,00

pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

85415

9.520,00

5.770,89

60,62

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

 

221.348,00

214.805,65

97,04

Razem

 

5. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009, 2310, 6260 i 6298)

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

60016

106.400,00

80.000,00

Dotacja z funduszu celowego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimin Nowy Świat 80.000 zł. Kwota z planu 26.400 dotyczy drogi w Markowicach zadanie nie zostało wykonane.

60016

590.325,00

697.422,16

Dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia” zadanie wykonane i rozliczone.

80104

124.000,00

115.455,60

Dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik,  Komorniki  i Kostrzyn za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy

85395

31.989,00

30.279,11

Dotacja rozwojowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię”

85395

1.694,00

1.693,54

Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

 

854.408,00

924.850,41

Razem

W rozdziale 80104 wpływają dochody od Gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie tj. miesięcznie:  z Poznania 16 - 18 dzieci, ze Swarzędza  od 5 do 3  dzieci, z Kórnika  od 6 do 7 dzieci, z Komornik 1 dziecko z Kostrzyna od 1 do 3 dzieci.

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 17.694.090,44 zł co stanowi 96,79% planu. 

 

Wydatki

 

Wydatki majątkowe - Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie

% wyko- nania planu

01010

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie Uregulowano drugą ostatnia ratę

222.775,00

222.775,00

100,00

60013

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej w Tulcach. Uchwała Rady Gminy z dnia 09 czerwca o pomocy finansowej. Dotację rozliczono.

30.000,00

30.000,00

100,00

60016

Drogi na nowych terenach inwestycyjnych

416.900,00

158.439,20

258.372,58*

99,98

60016

Budowa drogi w Markowicach. Wykonano dokumentację. Nie przystąpiono do realizacji zadania ze względu na nie wykonanie zaplanowanych dochodów.

226.400,00

10.370,00

4,58

60016

Zadanie wykonano otrzymano dofinansowanie  ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 667.501,66 zł.

1.448.618,00

1.388.775,30

 

 

95,87

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykonanie

% wyko- nania planu

60016

Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - ze środków Samorządu Wsi

18.000,00

0,00

 

60016

Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie. Uregulowano drugą ostatnia ratę

77 225,00

77.225,00

100,00

70005

zakup gruntów

2.876,00

2.875,60

99,99

70005

Wykup budynków i budowli od Spółdzielni Usług Rolniczych w Kleszczewie w likwidacji. Nie zrealizowano ze względu na brak własnych środków

441.694,00

 

 

71095

Zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy środki z Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej podpisano umowę  w dniu 23.02.2011r. Zadanie ujęte jest w budżecie na 2011r.

31 240,00

732,00

2,34

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania w Urzędzie Gminy

34.650,00

33.825,06

97,62

75412

Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gowarzewo

5 000,00

4.922,00

98,44

75412

Zakup wozu bojowego dla OSP Gowarzewo

30 800,00

30.775,39

99,92

75412

Zakup silnika do pontonu dla OSP Kleszczewo

5 500,00

5.469,99

99,45

75412

Zakup zestawy medycznego R-1 do OSP Gowarzewo

5.700,00

5.700,00

100,00

80101

Ogrodzenie szkoły i budowa placu apelowego w Tulcach

33.620,00

33.610,27

99,97

80195

 Budowa parkingów, chodników i oświetlenia  przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie. Zadanie zakończone i rozliczone w miesiącu lipcu 2010

379.350,00

379.349,51

100,00

90015

budowa oświetlenia ulicznego

20 000,00

18.412,87

92,06

90017

Budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.  Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej w dniu 29.12.2009r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

4.510.557,00

3.937.456,64

449.946,62*

87,29

90017

Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach Zadanie realizuje Zakład Komunalny

141. 000,00

141.000,00

100,00

90017

Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie

50 000,00

50.000,00

100,00

90017

Zakup posypywarki

3.900,00

3.900,00

100,00

92114

Budowa placów zabaw

295 358,00

295.357,20

100,00

92695

Budowa boiska w Krzyżownikach - Fundusz Sołecki Krzyżowniki  5.456,00

9.690,00

8.993,14

92,81

92695

Ogrodzenie boiska Markowicach- Fundusz Sołecki Markowice 10.960,00

20.010,00

19.977,50

99,84

92695

Siłownia zewnętrzna w Tulcach Fundusz Sołecki 12.000,00

14.570,00

14.566,80

99,98

 

Razem wydatki bieżące

8.475.433

7.582827,67

89,47

*Wydatki, które nie wygasają z upływem 2010r.

Nie wszystkie zadania udało się zrealizować ze względu na poziom realizacji dochodów Gminy.

 

Wydatki bieżące

Z wydatków bieżących na  plan 15.255.025,00 zł, wykonanie wynosi 14.506.921,92 zł tj. 95,10%.

 

Dotacje z budżetu Gminy:

1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

a)

dotacja podmiotowa

-

dla instytucji kultury  (GOKIS)

586.780,00

586.780,00

100,00

-

dla instytucji kultury   (biblioteka GOKIS)

140.860,00

140.860,00

100,00

b)

dotacja przedmiotowa

 

 

 

-

przedmiotowe dla zakładu budżetowego

856.331,00

856.331,00

100,00

c)

dotacja celowa

-

dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

49.159,00

49.158,92

99,99

-

dla Miasta Poznań pomoc finansowa  na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

3.100,00

3.100,00

100,00

-

Dla Gminy Wilków, która ucierpiała podczas tegorocznej powodzi. Środki głównie z darowizn mieszkańców Gminy

3.500,00

3.500,00

100,00

-

dla publicznej jednostki oświaty (Gmina Swarzędz i  Poznań)

70.800,00

66.332,45

93,68

-

za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym (Miasto Poznań)

17.560,00

14.529,72

82,74

-

Dla Starostwa na likwidację azbestu

30.000,00

920,90

3,06

-

Dla Gminy Środa Wlkp pomoc finansowa na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej

2 000,00

2 000,00

100,00

 

 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.760.090,00

1.723.512,99

97,92

 

2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

a)

dotacja podmiotowa

-

dla publicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)

480.978,00

478.978,00

99,58

-

dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  (przedszkole w Tulcach prowadzone przez Panią Liliannę Ożadowicz)

416.518,00

405.682,95

97,39

c.d

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

-

dla publicznej jednostki oświaty (przedszkole w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)

58.564,00

58.561,42

99,99

b)

dotacja celowa

-

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania ( realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi w Ziminie)

9.861,00

9.861,00

100,00

-

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

139,00

0,00

0,00

-

działania na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomagam)

6.000,00

5.438,00

90,63

-

na zadanie w zakresie sportu masowego (zadanie realizuje Klub Sportowy "Clescevia")

50 000,00

50.000,00

100,00

 

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 022 060,00

1.008.521,37

98,68

 

Dotacje omówione zostały poniżej w poszczególnych działach.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 96,22%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za cztery raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2009r. do sierpnia 2010r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 307.936,40 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

 

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono cztery raty tj. łącznie  49.158,92 zł. Łączna długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km.

W związku z budową kanalizacji  sanitarnej Gmina poniosła opłaty  za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w drogach wojewódzkich 1.397,35 zł i powiatowych 8.633,82 zł.

Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące  poniesiono  między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 255.565,63 zł, z tego 74,23% dotyczy wydatków poniesionych do 30.04.2010r.  Na remont dróg (naprawa i profilowanie) wydatkowano  106.545,74 zł. 

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 13.847,38 zł co stanowi 98,90% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów dla dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz seniorów, dofinansowanie wyjazdy młodzieży do Francji, wyjazd rekreacyjny dzieci z Sołectwa Tulce.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 14.08%. Nie zrealizowano ze względu na brak własnych środków zadania  majątkowego dotyczącego zakupu budynków po SKR Kleszczewo. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  wykonanie wynosi 99,81% planu. Wykonano prace blacharskie i wymieniono instalację OC w budynku komunalnym w Kleszczewie na ul. Parkowej za 5.270,36 zł oraz prace blacharskie na budynku w Krerowie za 8.550,00 zł. Wymieniono programator CO w mieszkaniu w Markowicach, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych, inwentaryzację i wycenę mieszkania w Gowarzewie, ubezpieczenie, wpłacono opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej w Gowarzewie. W rozdziale 70005 zwrócono  pobrane pożytki  za wynajem klubo – kawiarni w Tulcach do Agencji Nieruchomości Rolnych 46.593,41 zł.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 67,67% planu. W rozdziale 71004 zapłacono za ogłoszenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 433,83 zł co stanowi 43,38% planu.   W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 31.320,54 zł co stanowi 85,80% planu. W rozdziale 71095  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości w tym wycena do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 57.955,69 zł co stanowi 89,30% planu (paragraf 4300 i 4610).

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  95,40% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. Z dotacji pokryta jest kwota 44.600 zł pozostałe wydatki tj. 448,84 zł pokryte zostały ze środków Gminy. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, wynajem autobusu, opłaty za certyfikowany  podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Gminy, wydatki związane z obchodami 25 – lecia Samorządu Gminnego.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Przekazano 3.100 zł. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty cztery osoby skorzystały z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120  wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010r. wynosiła 19,3 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie,  prenumeratę gazety. Z paragrafie 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę 33.012,26 zł. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników 1.066,00 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 64.699,30 zł, opłaty pocztowe 36.550,48 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotyczącą programów komputerowych 49.889,21 zł, naprawy, przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 5.895,17 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 20.254,75zł.  Odpis roczny na etat pracownika w 2010r. wynosi  1.047,84 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne finansowane było zadanie zlecone dotyczące przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Środki wydatkowano zgodnie z wytycznymi z Urzędu Statystycznego. Zadanie zostało wykonane, dotacja rozliczona.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na

materiały promujące gminę, zakup nagród, ulotek,  udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach, wydatki z okazji otwarcia Orlików  w Kleszczewie i Tulcach oraz  20 – lecia Samorządu. Nie zostało dokończone zlecone zadanie związane z opracowaniem herbu dla Gminy. Praca w tym zakresie kontynuowana jest w 2011r.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące działalności Sołectw w tym między innymi: udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy, zakup gazety Sołeckiej, usług telekomunikacyjnych.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 23.344,06 zł co stanowi 76,61% planu. W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa  programu komputerowego i zakup materiałów papierniczych). W rozdziale 75107 poniesione  są środki na wybory prezydenta RP. Wybory odbywały się w II turach. Druga tura wyborów przeprowadzona była 04 lipca 2010r. Poniesiono wydatek w wysokości 9.817,00 zł z dotacji celowej. Wydano na diety Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia za sporządzenie listy wyborców, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych itp.

W rozdziale 75109 poniesione są wydatki związane z wyborem rady gminy i wójta.  Wydano na diety dla Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia za sporządzenie listy wyborców i za nadzór i  koordynację prac związanych z wyborami, obsługę informatyczną, zakup materiałów biurowych, kosztów transportowych  itp. Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów wyniosły 12.656,06 zł z tego 11.131,00 zł zostało pokryte z dotacji celowej.  

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 1.323,00 zł na zakup paliwa dla Policji, wydano 530,81 zł za faktury z 2009r., zakupiono szafę i biurko do biura wynajmowanego przez Policję. W 2008r. przekazaliśmy Policji do użytkowania  urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1 w 2010r. zapłaciliśmy za kolejny roczny przegląd tego urządzenia 644,54 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 95,01%. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratunkowe – 15.588,85 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów strażackich 18.612,00 zł. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi paliwo za 8.456,21 zł, części zamienne do pojazdów – 5.475,29 zł, hełmy, mundury, obuwie i ubrania bojowe, węże dla OSP za 22.471,30 zł, materiały do remontu strażnicy  dla OSP Kleszczewo - 3.023,54 zł. Z paragrafu 4300 zapłacono  między innymi za kurs prawa jazdy dla 6 osób 7.200,00 zł, badania okresowe i strażaków 4.003,69 zł, wymianę instalacji elektrycznej w strażnicy w Krzyżownikach 916,00 zł, wykonanie posadzki w strażnicy w Kleszczewie 8.969,44 zł, wykonanie podestu pod sprzęt ratowniczy w Kleszczewie 1.708,00 zł, usługi kominiarskie, naprawy, przeglądy i badania techniczne 6.146,69 zł,  wynajem autobusu, i przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne tj. 468,48 zł. Pozostała w planie nie rozdysponowana rezerwa 20.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ujęto przekazaną dotację w wysokości 3.500,00 zł dla Gminy Wilków, która ucierpiała wskutek tegorocznej powodzi. W znamienitej większości dotacja utworzona została z wpłat mieszkańców, które zostały przekazane w formie darowizny i wynosiły 3.201,37 zł.  Wydatki ujęte w tym rozdziale w paragrafie 3030 i 4300 poniesione zostały przez  Ochotnicze Straże Pożarne, które pomagały w ograniczaniu niekorzystnych skutków  powodzi. Na pokrycie tych wydatków otrzymaliśmy dotację w wysokości  17.167,08 zł, łączna kwota wydatków to 17.299,08 zł.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  93,35% planu.  Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków 14.125,00 zł, opłaty pocztowe 14.615,19 zł, regenerację tonerów 1.452,16 zł.

 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od  pożyczek, od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach, od kredytu zaciągniętego z BGK na zadania inwestycje oraz od pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW.

Wykonanie w dziale W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 28.000 zł.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 73 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 31.12.2010r.:

 

 

 

Zespół Szkół Kleszczewo

 

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Średnia liczba nauczycieli w etatach

Średnia liczba pracowników obsługi

przedszkole

95

4

23,75

 

 

32,28

 

 

10,75

szkoła podstawowa

164

7

23,43

gimnazjum

140

6

23,33

razem

399

17

23,47

 

 

 

Zespół Szkół Tulce

 

Liczba uczniów         

Liczba oddział-łów

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

Średnia liczba nauczycieli w etatach

Średnia liczba pracowników obsługi

przedszkole

111

5

22,2

 

 

42,99

 

 

10,25

szkoła podstawowa

277

13

21,31

gimnazjum

96

6

16,00

razem

484

24

20,17

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148 i 85401 przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.586.003,00              2.547.699,01                   98,52

Zespół Szkół Tulce                    2.797.927,00              2.757.238,83                   98,55

 

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

1.927.420,24

2.171.597,59

Wynagrodzenia z pochodnymi

124.647,10

150.196,77

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

81.583,56

89.972,91

Zakup materiałów, w tym między innymi:

14.144,97

8.471,75

Środki czystości

22.400,85

 

 

50.862,26

 

 

doposażenie pokoju nauczycielskiego, sprzęt do nowego oddziału przedszkolnego, kamera monitorująca, blaty do izby pamięci.

kserokopiarka, zestaw do ćwiczeń sportowych, zabawki dla przedszkola, żaluzje, szafki do sekretariatu, żaluzje, aparat fotograficzny, szafki ubraniowe  - uczniowskie 31.800 zł

28.558,93

 

Materiały do remontu wejścia do szkoły, izby pamięci, magazynku sportowego, gabinetu dentystycznego, korytarzy –drzwi 20.487,37 zł , do tworzenia dziennika elektronicznego

4.162,90

5.014,25

Materiały biurowe, druki

2.776,11

2.327,65

Sprzęt do kuchni

9.162,98

9.898,51

Pomoce dydaktyczne

129.371,91

70.940,78

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)

57.789,23

 

 

 

 

3.068,54

Usługi remontowe, w tym między innymi:

remont pokoju nauczycielskiego 19.945,30zł, izby pamięci, korytarze i wejście do szkoły 16.751,31 zł, gabinet stomatologiczny 15.114,62 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej

2.254,10

1.991,00

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

81.120,91

106.538,95

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:

5.365,45

7.628,12

Transport, wywóz śmieci

17.490,02

22.035,03

Korzystanie z hali sportowej

22.295,45

21.306,11

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy

1.940,38

0,00

Wynajem chodniczków wejściowych

8.884,32

17.929,12

Dzierżawa maszyny czyszczącej

1.464,00

1.464,00

Ochrona Juwentus

4.510,00

4.844,80

usługi w zakresie BHP i P.POŻ

7.618,91

4.799,92

ścieki

644,16

1.302,96

Zakup usług internetowych

922,80

1.266,41

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

c. d Kleszczewo

 

Tulce

 

Opis

1.778,94

2.425,20

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

8.705,66

4.804,26

Podróże służbowe krajowe

3.439,50

3.060,00

Ubezpieczenie majątku

92.379,00

116.562,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

9.341,50

9.000,00

Szkolenia

2.437,79

1.673,47

Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek

14.699,63

12.939,48

Akcesoria komputerowe (programy, tonery, i inne)

2.547.699,01

2.757.238,83

Razem

 

W pozostałych pozycjach klasyfikacji budżetowej wydatków oświaty Gmina ponosi następujące wydatki. W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania  (8 - 14 dzieci) i Swarzędza (2  do 4 dzieci) - paragraf 2310, przekazano łącznie 66.332,45 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach prowadzonego przez Panią L. Ożadowicz (na 91 - 99 dzieci w tym jedno niepełnosprawne) przekazano 405.682,95 zł, w paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie (na 11 do 13 dzieci) przekazano 58.561,42 zł. 

W rozdziale 80105 przekazywano środki za 1 dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego w Poznaniu. Przekazano 14.529,72 zł.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci – łączny koszt 129.195,50 zł.  Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się głównie Zakład Komunalny. Za dowóz zapłacono 195.577,20 zł.  Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi  95,44% planu.

W rozdziale 80195  na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielona została dotacja dla publicznej jednostki oświaty na prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi przedszkole w Ziminie – przekazano 9.861,00 zł.

Księgowane są w tym rozdziale wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób.  Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim dlatego wykonanie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi jest nieco niższe. Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów 2.762,82 zł,  materiały biurowe 759,08 zł, prowadzenie przedszkola w Gowarzewie przez Familijny Poznań  3.646,71 zł, prace ziemne przy szkole w Tulcach 8.814,35 zł, zakup pompy zatapialnej dla szkoły w Ziminie 5.431 zł, naprawę komputera 744 zł,  przejazdy autobusowe uczniów, Z paragrafu 4440 odprowadzono środki stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  i dwóch pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 98,69%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy.  Środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były  na następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – na zadanie wydano 4.669,85 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 35.725,48  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano  48.686,61 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  wydano 2.873,00 zł.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 98,51%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób. Wykonany został plan na poziomie 92,97%. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ubezpieczeniowe poniesiono wydatek w wysokości 1.261.206,32 zł z tego  z dotacji celowej na zadania zlecone zostało sfinansowane 1.259.584,81 zł. Środki na obsługę zadania zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, tonery. Plan został wykonany na poziomie 99,51%. W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone 1.808,04 zł (4 osoby), a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne 2.063,92 zł (8 osób). Dotacje pokrywają 100% wydatków.  Plan został wykonany na poziomie 90,52%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

Plan

Wykona- nie

% wykonania planu

Liczba osób otrzymująca świadczenia

Źródło finansowania

64.240,00

64.240,00

100,00

159

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe

86.828,00

82.576,00

95,10

392

z budżetu gminy – zasiłki celowe, celowe

151.068,00

146.816,00

97,18

551

Razem rozdział  85214

 

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 98,97%. Dodatki otrzymało 20 rodzin. Przeciętnie rodzina otrzymała 1.139,22 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. Z tego rozdziału opłacono opłaty pocztowe, opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego i zakupiono toner.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. Pomocą objęto 8 osób.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 wyniosły ogółem 348.928,61 zł, tj. 98,32% planu. Dotacja w wysokości 37.431,00 zł pokryła 10,73% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych było 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono: z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, opłaty za wyjazdy do banku, z paragrafu 4750 zakupiono program komputerowy, tonery, monitor.

W rozdziale 85228 planowane są wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych na plan 9.099,00 zł, wykonanie wynosi 7.739,85 zł tj. 85,06%. Usługi świadczone były dla  3 osób. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na:

-  56.171 zł  dożywianie uczniów w szkołach tym dowóz obiadów do Zimina. Z dotacji pokryto 23.641 zł. Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach.

-    1.039,86 zł  żywność z Banku Żywności.

 

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 94,59%. Z rozdziału 85311  zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację. W rozdziale 85395  rozstrzygnięto konkurs na działania na rzecz niepełnosprawnych, podpisano umowę i przekazano środki w wysokości 5.438,00 zł (paragraf 2820). W pozostałych paragrafach rozdziału 85395 zrealizowano założenia programu „Nie bój się, nie lękaj się – wypłyń na głębię”.  Programem objęto 5 osób. Zorganizowano szkolenie, warsztaty z doradztwa zawodowego, pogadankę zdrowotną z profilaktyki raka piersi, kurs prawa jazdy, usługi psychologiczne w ilości 15 sesji dla jednej osoby. Łącznie wydano 35.924,65 zł z czego dofinansowanie wynosiło 31.972,65 zł.

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowano finansowane zadania z dotacji celowej na zadania własne gminy i środków własnych gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 49.665,20 zł z czego z dotacji została pokryta kwota 41.443 zł. Plan został wykonany w wysokości 99,85%. Wydatkowano również środki na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 5.770,89 zł tj 60,61% planu – środki z dotacji celowej na zadanie własne.

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 6.092.499,43 zł co stanowi 95,06 %.  W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 50.148,45 zł tj. 71,98% planu w tym:  na zakup worków do segregacji śmieci, wywóz śmieci na wysypisko, wybudowanie ogrodzenia na pojemniki do śmieci w Tulcach przy budynku nad stawem 3.400,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 79.642,36 zł co stanowi 49,35 % planu. Środki w planie budżetowym były zwiększane z likwidowanego w 2010r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego też w całości nie został wykonany plan. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup trawy, nawozu, paliwa do kosiarek,  urządzanie trawników, koszenie trawy, wycinkę drzew, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane  między innymi z zakupem karmy dla psów, usługi weterynaryjne i prace wykonywane przez Zakład Komunalny.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących przyjęty został w wysokości 302.400 zł i wykonany w kwocie 146.602,30 co stanowi 87,91%. Z uwagi na to, że część wybudowanej sieci w latach poprzednich pozostała na stanie majątku Gminy zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 na ewentualne naprawy bądź uzupełnienia. Ze środków tych sfinansowano  likwidacje awarii w Śródce 1.220 zł oraz prace konserwatorskie w Tulcach, Nagradowicach i Kleszczewie, Poklatkach i Krerowie.              

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r. wynosi 30 osób, w tym dwie  osoby  na 0,75 etatu,  27  osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba na umowę zlecenie. Zakład otrzymał 856.331 zł  dotacji przedmiotowej  tj. 100,00% planu.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano na kwotę 3.233.495,00 zł, a wykonanie wynosi  3.754.666,04 zł w tym:

- pokrycie amortyzacji, która wynosi 510.203,13 zł,

- inne  zwiększenia tj. zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2009r. w wysokości 31.487,00 zł. Otrzymano między innymi prowizje  od przekazanego podatku 239,00 zł oraz odszkodowania za uszkodzone autobusy i pojazdy 29.380,16 zł.

- dotacja w wartości netto 800.309,33 zł,

- odszkodowania i prowizje 29.619,16 zł,

- odsetki 7.069,85 zł  tj. oprocentowanie środków na rachunku bankowym,

- dochody z usług 2.375.977,57 zł (głównie to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 959.934,01 zł,  wpłaty za wodę  i odbiór ścieków 1.192.259,28 zł, wykonane usługi 213.438,50 zł).

Plan kosztów razem wynosi   3.233.495,00 zł, a wykonanie 3.714.417,33 zł, w tym: koszty wg paragrafów 3.204.214,20 zł,  odpisy amortyzacyjne 510.203,13 zł.

 

Poniesione koszty na poszczególne rodzaje działalności:

Kwota

Przeznaczenie

1.605.616,09

Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 715.766,51 zł; zakup materiałów 685.705,91 zł w tym: oleje, paliwo, części zamienne; energia 57.711,41 zł; ubezpieczenie 21.218,25 zł

280.171,98

Przepompownia w Tulcach

- główne koszty to opłaty za przekazane ścieki  do WCHIRZ  256.359,66 zł, naprawa pomp 5.566 zł

308.015,35

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

- główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.526,16 zł, energia 62.251,87 zł, analizy, monitorowanie i naprawy 40.772,92 zł, 

796.972,28

Wodociągi gminne  - główne koszty to: wynagrodzenia z pochodnymi 266.098,34 zł, energia elektryczna 84.282,60 , zakup wody 266.130,07 zł,  materiały i części zamienne 108.157,34 zł, opłaty środowiskowe, badania wody, ubezpieczenie.

213.438,50

Utrzymanie czystości,  terenów zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych – główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 126.069,27 zł, zakup materiałów 50.049,88 zł, naprawa i przeglądy sprzętu.

3.204.214,20

Razem koszty

 

Należności wymagalne stanowią kwotę 238.028,49 zł głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostaw wody. Pozostałe sprawy z nieuregulowanymi należnościami przekazano Radcy Prawnemu celem egzekwowania należności drogą sądową. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

 

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 83,21%. Środki wydano między innymi za: utylizację azbestu (z przeznaczonej na ten cel 30.000 zł, wykorzystano 920,90 zł), zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 47.076,16 zł, zakup farby do malowania budynku komunalnego przy muszli koncertowej w Kleszczewie 805,50 zł, piasku do piaskownic i boiska w Ziminie 4.801,92 zł, remont i wyposażenie w meble budynku w Markowicach 99.084,47 zł, remont gabinetu stomatologicznego w Nagradowicach 3.965 zł, remont świetlicy w Poklatkach 8.958,00 zł, malowanie podestu w Nagradowicach 3.390,58 zł, demontaż  iluminacji świetlnych 3.019,50 zł, wymiana grzejników w Ośrodku Zdrowia w Tulcach, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie. Wniesiono udział w kosztach utrzymania budynku do Wspólnoty w Nagradowicach 5.289,96 zł (Ośrodek Zdrowia), opłaty za korzystanie ze środowiska 13.722,00 zł.

 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 97,89% planu. W ramach tego działu przekazywano w 100% planowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116.  W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury z paragrafu 6220 przekazana została dotacja na budowę placów zabaw. Zadanie zostało wykonane. W rozdziale 92195 wykonanie wynosi 75,04% planu. Przekazano i rozliczono dotację celową dla Gminy Środa w wysokości 2.000 zł jako pomoc finansową na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. Zakupiono za 1.220 zł proporczyki na groby Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzach na terenie naszej gminy, dofinansowanie odnowię popiersia Adama Mickiewicza za 2.500 zł, dofinansowano  spotkanie dla Seniorów,   organizowano festyny wiejskie oraz  wyjazdy krajoznawcze i  imprezy kulturalne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 81,96%.  W rozdziale 92695 wykonanie wynosi 116.145,83 zł.  W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzystał klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 50.000 zł. Dotacja została rozliczona.  Na mocy Uchwał Rady Gminy jedna osoba korzysta  ze stypendium sportowego i dwie otrzymały nagrody sportowe. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, kosztów związanych z wykonaniem tablic na boiska ORLIK, opłat za udział w zawodach sportowych i organizacji III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego.

 

Na 2010r. Rada Gminy wydzieliła środki na Fundusz Sołecki. W części tabelarycznej dotyczącej wykonania wydatków budżetowych w treści w poszczególnych paragrafach zaznaczono kwoty stanowiące zrealizowany wydatek. Dodatkowo wydatki z Funduszu Sołeckiego przedstawiono w oddzielnym załączniku w podziale na Sołectwa i przedsięwzięcia.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75056, 75101, 75107, 75109, 85212 i 85213 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.660.764 zł wydatków na zadania zlecone, wykonanie wynosi 1.650.667,03 zł  co stanowi 99,39 % planu. Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 23.730.458,00 zł wykonanie wynosi 22.089.749,59 zł co stanowi 93,09 % planu.

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31 grudzień  2010r. 

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności zaległe

Zobowiązania w tym

Zobowiązaniawymagalne

Urząd Gminy

453.661,36

205.911,51

130.646,15

0

Ośrodek Pomocy Społecznej

185.825,97

185.825,97

38.889,92

0

Zespół Szkół Kleszczewo

1.597,47

1.597,47

179.478,76

0

Zespół Szkół Tulce

1.010,73

1.010,73

198.476,28

0

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

642.095,53

394.345,68

547.491,11

0

Zakład Komunalny

659.083,53

238.028,49

937.692,94

0

Ogółem

1.301.179,06

632.374,17

1.485.184,05

0

 

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758,  i  900. Zaległe należności w Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności  wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w  rozdziale 90017.

Planowany deficyt budżetowy

 

Plan

Wykonanie

Opis

18.281.474

17.694.090,44

Dochody

23.730.458

22.089.749,59

Wydatki

-5.448.984

-4.395.659,15

Deficyt  na 31.12..2010r. (dochody  minus wydatki)

Finansowanie deficytu

4.319.000

4.079.816,92

Przychody – kredyt w tym 2.412.650,19 na wyprzedzające finansowanie

1.523.884

1.647.112,63

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

393.900

388.987,72

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

5.448.984

5.337.941,83

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

 

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r. wynosi 9.974.629,20 zł, w tym:

1.426.000,00   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP,

2.459.000,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ,

2.362.812,28 zł kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 321.818,28 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2.040.994,00 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych,

   690.000,00 zł kredyt z Banku gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach,

   624.166,73 zł pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej.

7.561.979,01 zł  razem

2.412.650,19 zł pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej

9.974.629,20 zł ogółem

 

Rachunki dochodów własnych Rada Gminy utworzyła dla Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach. Obroty na tych rachunkach przedstawiają poniższe kwoty:

(kierownicy jednostek organizacyjnych nie tworzyli rachunków dochodów własnych):

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

 

 

Jednostki

Stan gotówki na 01.01.2010

Dochody

Wydatki

Stan gotówki na 31.12.2010

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Zespół Szkół w Kleszczewie

6.215,54

102.000

102.812,72

108.200

104.357,31

4.670,95

Zespół Szkół w Tulcach

15.727,39

146.000

147.180,53

161.500

157.762,44

5.145,48


Dochody uzyskano z wpłat rodziców na wsad do kotła na przygotowanie posiłków dla dzieci, wpłaty osób dorosłych za korzystanie z obiadów oraz w Kleszczewie wpłatę z Rady Rodziców w wysokości 1.500 zł na doposażenie kuchni. Środki wydano na żywność, artykuły kuchenne, naprawę wentylacji, zakup zamrażarki, chłodziarki i kuchenki.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

 

Jednostki

Stan gotówki na 01.01.2010

Dochody

Wydatki

Stan gotówki na 31.12.2010

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Zespół Szkół w Kleszczewie

2.196,12

5.000

4.482,23

7.000

6.423,51

254,84 

Zespół Szkół w Tulcach

6.513,88

8.500

8.256,50

14.700

14.577,73

192,65

 

Wpłaty dotyczą opłat za usługi ksero oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Zakupiono kserokopiarkę, papier do kserokopiarki, tonery, zapłacono za  naprawę kserokopiarek.

Realizacja  planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2009r.

Uchwała Rady Gminy określiła termin realizacji wydatków do 30.06.2010r.

Z poniższego zestawienia nie zostały w terminie wykonane dwa zadania Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie i ogrodzenie  szkoły w Tulcach. Zadania w terminie nie zostały wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne (mokre podłoże) oraz oczekiwanie na ziemię z budowy drogi S5. W Tulcach przed zamontowaniem ogrodzenia wykonywane są prace związane z nawiezieniem ziemi i niwelacją terenu.

Dział

Wyszczególnienie

Plan

600

Transport i łączność

405.044,00

 

Zagospodarowanie terenu , budowa parkingu i chodników przy

kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie

360.010,00

 

 

Zagospodarowanie terenu przy placach zabaw – chodnik

w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice.

45.034,00

710

Działalność usługowa

6.100,00

 

Projekt zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Gowarzewo

6.100,00

801

Oświata i wychowanie

19.667,00

 

Ogrodzenie  szkoły w Tulcach

19.667,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.196,00

 

Przebudowa , remont chodników przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

54.196,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

227.120,00

 

Budowa placów zabaw  w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice”.

227.120,00

 

 

 

 

Razem

712.127,00

 

 

Kleszczewo 14.03.2011r.