ZARZĄDZENIE  Nr 24/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  18 maja  2011r.

 

 

 

w sprawie :  ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.                                                                   

                                                                             

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z  2001r. Dz.U  Nr  142 poz. 1591 ze zmianami),  art. 5c pkt 2, art.36a ustawy z dnia 07 września  1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

§ 2

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2011

         Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia

         18 maja 2011r.

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

 ( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Kleszczewo, ul. Poznańska 2

 

Do konkursu   może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a także osoba nie będąca nauczycielem, którzy spełniają wymagania określone w § 1 i § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych  typach  publicznych  szkół  i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184 poz. 1436), a w szczególności :

1.      Wymagania dotyczące nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego:

1)      ukończył studia magisterskie  i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje  do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż  pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskał:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)     pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego  - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust.3  ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu-  przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)       spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku    kierowniczym,

6)      nie był karany karą dyscypliny, o której mowa  w  art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  ( Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ( Dz.U. z 2005r.  Nr 14 poz. 114 ze zmianami) lub  w art. 147 ust. 1  pkt  4  ustawy  z  dnia 26  listopada 1998r.  o  finansach  publicznych ( Dz.U. z 2003r.  Nr 15 poz. 148 ze zmianami).

2.      Wymagania  dotyczące osoby nie będącej nauczycielem:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      ukończyła studia magisterskie,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym  co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych,

5)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o  ubezwłasnowolnienie,

6)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

7)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku    kierowniczym,

8)      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ( Dz.U. z 2005r.  Nr 14 poz. 114 ze zmianami) lub  w art. 147 ust. 1  pkt  4 ustawy  z  dnia   26 listopada  1998r.  o  finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r.  Nr 15 poz. 148 ze zmianami).

3.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół,

2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  ( Dz.U. z 2005r.  Nr 14 poz. 114 ze zmianami) lub  w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r.  Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym m owa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści  tych dokumentów ( Dz.U. z 2007r. Nr 63 poz. 425 z e zmianami),

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany dyscypliny, o której mowa  w  art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  ( Dz.U. Nr 164 poz. 1365 ze zmianami),

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych  i korzysta z pełni praw publicznych  -  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4.      Dodatkowe informacje:

1)     Oferty należy składać lub przesłać  w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie” w terminie do dnia 10 czerwca 2011r. godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania  potwierdzona stemplem pocztowym.

2)     Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo.

3)     O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci  i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

Kleszczewo 2011-05-18