Zarządzenie Nr 26/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 23.05.2011r

 

w sprawie: zmiana planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 25/2011r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23.05.2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 7/2011Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r. zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05.04.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r. zwiększa się plan finansowy o  140.658 zł.

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2011r. w kwotach:

1.    Dochody                                                                                        1.470.845 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

 

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 1do Zarządzenia)   

          - Głównego Urzędu Statystycznego                                                     10.227 zł                   

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 Zarządzenia)

 

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                                              1.470.845 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

 

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                900 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia) 

 

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                  10.227 zł                   

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 Zarządzenia)

               

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Załącznik Nr 1

 

 

 

 

                                                              do Zarządzenie Nr 26/2011

 

 

 

                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

 

                                                              z dnia 23 maja 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2011 roku

 

 

 

 

 

 

Dział

Roz dział

Para graf

Treść

Plan dochodów

Plan wydatków

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

+140 658,00

+140 658,00

 

01095

 

Pozostała działalność

+140 658,00

+140 658,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

+140 658,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

+1 454,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

+219,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

+35,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

+50,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

+1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

+137 900,0

750

 

 

Administracja publiczna

44 600,00

44 600,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

44 600,00

44 600,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

44 600,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

25 560,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

3 859,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

626,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

700,00 +300,00  1 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

12 805,00

-300,00   12 505,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1 050,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 274 460,00

1 274 460,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 272 410,00

1 272 410,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 272 410,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

1 216 796,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

19 525,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

17 442,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

479,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 700,00

 

 

4260

Zakup energii

 

5 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4 596,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

 

2 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

1 072,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

2 500,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 050,00

2 050,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 050,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

2 050,00

Razem:

1 459 718,00

1 459 718,00

 

 

 

 

 

 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

852

 

 

Pomoc społeczna

2 700,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 700,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                mgr inż. Bogdan Kemnitz