ZARZĄDZENIE  Nr   46/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 września   2011 r.

 

 

w sprawie   :   wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                        Na  podstawie   art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr  21 poz. 112 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządzam, co następuje :

 

§ 1

Do celów  głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 9 października 2011r. na terenie Gminy Kleszczewo wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Kleszczewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.