ZARZĄDZENIE NR 63/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2011r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2012r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2012r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

  

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2011r.

 

Materiały informacyjne  do projektu budżetu na 2012r.

 

Dysponent  środków

Cel

Dochody

kwota dotacji/ dofinansowania

Wydatki

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 21.10.2011r.

Ewidencja ludności i USC

44.600,00

44.600,00

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS

1.252.702,00

1.259.186,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1.961,00

1.961,00

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego

Pismo z dnia 03.10.2011r.

 

Prowadzenie rejestru wyborców

 

970,00

 

970,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy

 

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 21.10.2011r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

1.300,00

1.625,00

Zasiłki okresowe

51.397,00

64.247,00

Zasiłki stałe

15.946,00

19.933,00

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

25.877,00

408.793,00

PROW

umowa podpisana w dniu 02.11.2011r.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżowniki wraz z ułożeniem chodnika Krzyżowniki-Śródka

148.957,00

229.000,00

umowa podpisana w dniu 23.02.2011r.

Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy

279.246,00

681.400,00

Dwie umowy etap I i II podpisana w dniu 20.12.2010r.

Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

573.340,00

2011r.         397.199,22

2012r.         740.000,00

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz