Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9200309
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum Wersja do druku

Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Kleszczewo w 2012 roku

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na organizację czasu wolnego dla dzieci
z terenu Gminy Kleszczewo w 2012 roku.

 

I. Postanowienia ogólne

1.        Dofinansowaniem organizacji czasu wolnego dla dzieci  z terenu Gminy Kleszczewo (miejscowości - Zimin, Krerowo, Krzyżowniki, Śródka) w roku 2012 objęte zostaną formy, realizowane w okresie od dnia. 01.03.2012 roku do dnia  31.12. 2012 roku.

 

II. Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie organizacji czasu wolnego dla dzieci  w 2012 roku są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej dalej ustawą, działające na rzecz dzieci z terenu Gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

III. Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższego zadania w 2012 roku w budżecie  Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie  25 000,00 zł

IV. Kryteria wyboru ofert

1.  Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)    adresat oferty,

2)    terminowość złożenia oferty,

3)    prawidłowość wypełnienia oferty,

4)    kompletność załączników

2.   Oceny merytorycznej złożonych ofert o finansowanie organizacji czasu wolnego dla dzieci w 2012 roku, dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo Komisja, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)    adresat – dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Kleszczewo,

2)    wkład własny – baza i środki finansowe gwarantujące wykonanie zadania - minimum 10%  kosztów całkowitych realizacji zadania.

3)    atrakcyjność realizacji zadania, rozumiana w szczególności jako:

-         szeroki wachlarz oferty

-         dostosowanie wykonania zadania do oferty programowej,

4)    kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci

5)    atrakcyjność oferty programowej rozumiana w szczególności jako:

-         różnorodność zajęć,

-         dostosowanie zajęć do adresata , jego wieku, potrzeb rozwojowych, pochodzenia i środowiska rodzinnego,

6)    doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji organizacji czasu wolnego dla dzieci  z terenu Gminy Kleszczewo

7)    organizacja czasu wolnego dla minimum 20 mieszkańców (dzieci) przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 2 godziny dziennie i przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.

 

Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia również analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.     Komisja przedłoży Wójtowi Gminy Kleszczewo listę rankingową złożonych ofert.

 

V. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 15.02.2012 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, internetowej stronie Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1.     Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty.

2.     Oferta konkursowa, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu musi zostać dostarczona do Urzędu Gminy .

3.     Kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  ewidencji. Podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

5.     Statut podmiotu - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną (nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

6.     W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

7.     Imienna lista uczestników z podaniem adresu zamieszkania.

VII. Termin, miejsce i sposób składania oferty konkursowej

1.     Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo w Kleszczewie ul. Poznańska 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2012 r. do godz. 15:00 w kopercie z dopiskiem „dofinansowanie  organizacji  czasu wolnego dla dzieci w 2012 r.”.

2.     Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

3.     Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę podmiotu i jego adres.

4.     O dochowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

5.     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

VIII. Informacje dodatkowe

1.     Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z  Gminą Kleszczewo, w imieniu którego działa Wójt Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2012.

2.     Wzór  umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25).

3      Po wykonaniu zadania, podmiot zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4       Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6 poz. 25),

 

Kleszczewo  02.01.2012

 

  

 

                                                       Wójt Gminy Kleszczewo

 

 

                                                            /Bogdan Kemnitz/


Informację wytworzył: Kierownik referatu oświaty, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2012-01-03 12:06:08, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2012-01-03 12:07:06, Ostatnia zmiana: 2012-01-03 12:07:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1670