Zarządzenia Nr 66/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia 2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie   zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 58/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Uchwałą Nr XIV/103/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zwiększa  się dochody budżetu na 2011r.  o  195 zł

       - w tiret 1 zmniejsza  się dochody bieżące  o  195 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - zwiększa  się wydatki budżetu na 2011r. o 195 zł,

       - w tiret 1 zwiększa  się wydatki bieżące o 695 zł,

       - w tiret 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 500 zł      

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 195 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

3. W § 14 przenosi się wydatki  funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z    załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 10  do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

  

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 grudnia 2011r.

 

 

Do budżetu wprowadzono zmianę planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w wysokości 195 zł z przeznaczeniem na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Celem płynnej  realizacji budżetu przesunięto plan w ramach działów.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz