ZARZĄDZENIE  Nr 71/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2011r.

 

 

w sprawie : zmiany Zarządzenia  Nr 14/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej  dla Dyrektora i Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.                                                                   

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.  o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26 poz. 306 ze zmianami)  oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 14/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej  dla Dyrektora i Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej wprowadza się następujące zmiany :

§ 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

1.     Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który zajmował stanowisko albo pełnił funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył  obowiązków pracowniczych, dyscypliny finansów publicznych, albo z którym  nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda roczna może być przyznana   osobie, która zajmowała stanowisko albo pełniła funkcję dyrektora przez okres krótszy niż cały rok obrotowy.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.