Na podstawie art. 37 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2012r.
Lp Treść Plan Wykonanie % wykonania planu
1 A. Dochody 24 550 193,00 5 578 029,34 22,72
2 A1. Dochody bieżące 17 277 862,00 5 166 729,34 29,90
3 A 2. Dochody majątkowe.  7 272 331,00 411 300,00 5,66
4 B. Wydatki  20 555 976,00 4 664 522,87 22,69
5    B.1  Wydatki bieżące 16 900 517,00 4 512 362,99 26,70
6    B.2  Wydatki majątkowe 3 655 459,00 152 159,88 4,16
7 C. Nadwyżka 3 994 217,00 913 506,47  
8 D. Finansowanie -3 994 217,00 895 202,72  
9    D.1 Przychody ogółem 702 264,00 1 088 986,44 155,07
10        D. 11 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00  
11             w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0,00  
12        D. 17 inne źródła 702 264,00 1 088 986,44 155,07
13    D.2 Rozchody 4 696 481,00 193 783,72 4,13
14       D211 spłata kredytów i pożyczek 4 696 481,00 193 783,72 4,13
15          w tym:  na realizację programów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3 891 345,00    
zest. M.Nowak