WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

 

ogłasza

 

P i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   o g r a n i c z o n y   na oddanie w dzierżawę  na  okres  5 lat  opisanych  poniżej  nieruchomości  rolnych

mienia wsi  Poklatki:

 

 

Lp.

 

Nr geodez.

działki

 

Powierz-

chnia

 

Opis nieruchomości

Wywoławcza wysokość czynszu

w q żyta

Minimalne

postąpienie

w q żyta

1.

Działka nr 85 i część działki  nr 84

Grunty orne:

kl. V – 0,71 ha

kl. VI– 1,65 ha

1,42

0,1

2.

Część działki

 nr 17

2,91 ha

 Grunty orne:

kl. IIIa – 2,15 ha

kl. IIIb – 0,76 ha

25

0,3

3.

Część działki

nr 17

1,44 ha

Grunty orne:  kl. IIIa

23

0,3

4.

Część działki

nr 17

1,58 ha

Grunty orne:  kl. IIIa

26

0,3

 

 

Przetarg odbędzie się dnia  10  września 2012 r.  o  godz.  1000    w  salce wiejskiej w miejscowości Poklatki

 

1. Przetarg jest ograniczony do rolników indywidualnych posiadających  gospodarstwa  rolne  położone w miejscowości Poklatki.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym należy dokonać pisemnie do dnia 6 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

3. Warunkiem    zakwalifikowania   do    udziału   w   przetargu   ograniczonym   jest   zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz posiadanie gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Poklatki.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

-  w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym  129.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów