<>

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy.

 

Wymagania niezbędne  wobec  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)    posiadanie  obywatelstwa polskiego,

2)    posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie  co najmniej  średnie (preferowane wyższe),

4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)    nieposzlakowana opinia,

6)    biegła znajomość obsługi komputera oraz internetu.

 

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1)    umiejętność sporządzania pism, protokołów, notatek.

2)    Znajomość ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz..U. Nr  142 poz. 1591 ze zmianami).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)    przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)    przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)    załatwianie  spraw związanych z korespondencją kierowaną do Rady Gminy i przygotowywanie w uzgodnieniu  z Przewodniczącym Rady Gminy  odpowiedzi na wpływającą korespondencję,

4)    uzgadnianie proponowanych  terminów  posiedzeń komisji i sesji rady  z przewodniczącymi komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy,

5)    wysyłanie zawiadomień i zaproszeń  na posiedzenia komisji  i  sesje rady gminy,

6)    kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

7)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

8)    protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

9)    prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii   i innych postanowień Rady,

10)  prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

11)  zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

12)  prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw dotyczących rady i komisji.

Wymagane dokumenty :

1)    wypełniony kwestionariusz osobowy (druk ogólnodostępny) wraz z fotografią,

2)    CV,

3)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)    podpisane oświadczenia kandydata o :

- posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

- braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5)    kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Kopie wymaganych dokumentów winny być uwierzytelnione na podstawie oryginałów dokumentów własnym podpisem z klauzulą „ za zgodność z oryginałem  oraz datą.

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 07 grudnia  2012r.   godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.  obsługi rady„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz