ZARZĄDZENIE  Nr  3/2013

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31.01.2013 r.

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej

                     do  sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami ) oraz  Uchwały nr XXVI/193/2013 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 30 stycznia 2013 r. zarządzam co następuje: 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo położoną w Kleszczewie,  zapisaną w KW PO1D/00017730/0, opisaną  poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie

w planie

Opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

gruntowej

   15/64

 

 

230

Teren działalności

gospodarczej związanej z  sektorem  rolniczym

Działka zabudowana

  nakłady Spółdzielni

Usług Rolniczych w

Kleszczewie w likwidacji

10.930,00 zł

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  22  marca 2013 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.