ZARZĄDZENIE Nr  17/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie:   powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji  zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz . 594) w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 973 ze zmianami) oraz § 13 Uchwały Nr XXIV/176/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r., zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca  - Genowefa Przepióra – Sekretarz Gminy Kleszczewo

Członkowie –        Kamila Zarębska – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Kleszczewo

                          Magdalena Urbańska –   przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz                    

                                                              Upowszechniania Kultury na Wsi

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w terminie do  14 dni od upływu terminu ich składania.

 

§ 3

 

Przy rozpatrywaniu ofert komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

-  zgodność oferty z programem współpracy,

- koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, atrakcyjności formy i dostępu mieszkańców,

- ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.