Zarządzenie Nr 20/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

 

 

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r.     w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024  oraz  Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024  wprowadza się następujące zmiany:

1.    Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        Za zgodność z oryginałem

 

                                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 20/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 czerwca 2013r.

 

 

Do Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu na 2013r. tj. Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 czerwca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r.

Zmieniono w 2013r. poniższe pozycje w wierszach nr:

- 1 Dochody ogółem zwiększono o 50.602,   zł,

- 1.1  Dochody bieżące zwiększono o 42.383,00 zł,

- 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 4.400,00 zł,

- 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o 10.000,00 zł,

- 1.1.5  z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono  o 26.509,66 zł,

- 1.2 i wiersz 1.2.2  Dochody majątkowe  zwiększono o  8.219,00 zł,  

- 2 Wydatki ogółem zwiększono o 50.602,00 zł,

- 2.1 Wydatki bieżące  zwiększono o 18.777,00 zł,  

- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o 31.825,00 zł,

- 6.2 i 6.3 wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem zmniejszają się o 0,07%

- 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz w wierszu 8.2 Różnica określona w wierszu 8.1 powiększona o wolne środki z lat ubiegłych, zwiększono o 23.606,00 zł,

- 9.1, 9.2 wskaźniki  planowanej łącznej  kwoty spłaty zobowiązań wg art. 169 ufp z 2005r. oraz w wierszach 9.3, 9.4 i 9,6 wskaźniki  planowanej łącznej  kwoty spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp z 2009r. zmieniają się o 0,01%,

- 9.7 i 9.7.1 dopuszczalne wskaźniki zobowiązań określone w art. 243 ufp w 2014r., 2015r. i 2016r.  zwiększają się w każdym roku o 0,03%,

- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o 20.288,00 zł,

- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 42.580,00 zł,

- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 28.300,00 zł,

- 12.1,  12.1.1  i 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o 61.408,32 zł

- 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.  2 i 3 ustawy zwiększono o 4.402,00 zł,

W wierszu 10 i 10.1 wprowadzono korekty, które zrównały zapisy wiersza 10 z wierszem nr 3.

 

 

                                                                                       za zgodność z oryginałem

 

                                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz