Zarządzenie Nr 23/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 lipca  2013r.

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024

 

 

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 -  2024 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 kwietnia 2013r.     w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024,  Uchwałą Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 maja 2013r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024  oraz Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 – 2024  wprowadza się następujące zmiany:

1.    Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zmienianej Uchwały zastępuje się  załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                        Za zgodność z oryginałem

 

                                                                                                     Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

 

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 23/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 lipca  2013r.

 

 

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany poniższych wierszach:

 

-  1 dochody ogółem i wierszu 1.1 dochody bieżące zwiększono o 42.622,00 zł,

- 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono 23.692,00 zł,

-  1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 18.546,34 zł,

- 1.2.2  Dochody majątkowe   z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o 533,00 zł

- 2 Wydatki ogółem zwiększono o 42.622,00 zł,

- 2.1 Wydatki bieżące  zwiększono o 39.478,00 zł,  

- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o 3.144,00 zł,

- 6.2 i 6.3 wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem zmniejszają się o 0,06%

- 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz w wierszu 8.2 Różnica określona w wierszu 8.1 powiększona o wolne środki z lat ubiegłych, zwiększono o 3.144,00 zł,

- 9.1, 9.2 wskaźniki  planowanej łącznej  kwoty spłaty zobowiązań wg art. 169 ufp z 2005r. oraz w wierszach 9.3, 9.4 i 9,6 wskaźniki  planowanej łącznej  kwoty spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp z 2009r. zmieniają się o 0,01%,

- 11.2 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o 20.288,00 zł,

- 11.4 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  zwiększono o 94.300,00 zł,

- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o zapisy paragrafu 6060 o 506.228,00 zł,

- 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o 137.765,00 zł

- 12.1,  12.1.1  i 12.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszono o 3.077,16 zł tj dotację z budżetu państwa,

- 12.4, 12.4.1 i 12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.  2 i 3 ustawy zwiększono o 5.795,00 zł tj. o zwrot środków z dofinansowania z lat ubiegłych,

 

 

                                                                                       za zgodność z oryginałem

                                  

                                                                                                  Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Genowefa Przepióra