ZARZĄDZENIE Nr  24/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  24  lipca  2013 r.

 

 

w sprawie:  powołania komisji  przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką”.

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr  142 poz. 1591 ze zmianami), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych  w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką”, w następującym składzie:

Przewodnicząca:            Barbara Błoch

Członkowie:                  Agata Kaczmarek

                                   Dorota Grześkowiak

                                   Kamila Zarębska

 

 

§ 2

1.     Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)    ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)    badanie i ocena ofert złożonych przez wykonawców,

3)    wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)    wybór najkorzystniejszej oferty.

2.     Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiadają  Dorota Grześkowiak i Kamila Zarębska.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)    Wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)    Odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust.2 ustawy,

3)    Informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.