ZARZĄDZENIE Nr 25/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 lipca  2013 r.

 

 

w sprawie  : powołania Komisji Egzaminacyjnej  dla nauczyciela ubiegającego się  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                        Na podstawie art. 9g ust 2 oraz art. 91d ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006 r . Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla  Pani Joanny Odrobnej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani  Kamila Zarębska                   -  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,  jako przewodniczący  

2. Pan Grzegorz Stachowiak                               - dyrektor  Zespołu Szkół  w Tulcach

3. Pani Justyna Kasprzak-Rzeźniczak                  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                                          pedagogiczny

4. Pani  Małgorzata Migda                                   - ekspert

5. Pani  Danuta Zwierzyńska                              - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.