ZARZĄDZENIE  NR  26/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 sierpnia 2013r.

  

 

 

w sprawie : zmiany  Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w   Kleszczewie. 

 

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami) zarządza się, co następuje :

  

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie określonym w załączniku  do Zarządzenia  Nr  12/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/2012 z dnia 20 listopada 2013r. wprowadza się następujące zmiany :

 

I.             § 18  Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie o treści :

§ 18

Do zadań Referatu  Oświaty  należy w szczególności:

1)   opracowywanie wniosków w sprawach zakładania, likwidacji lub przekształcenia placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

2)   opracowywanie projektów planu sieci publicznych szkół,

3)   opracowywanie projektów granic obwodów szkolnych,

4)   przygotowywanie projektów  aktów założycielskich dla powstających placówek oraz projektów pierwszych statutów tych placówek,

5)   prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę  oraz prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów,

6)   prowadzenie spraw związanych z oceną  pracy dyrektorów,

7)   przygotowywanie  opinii  do projektów  arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

8)   sprawowanie nadzoru merytorycznego nad  pracą dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

9)   współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

10)sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością  placówek  oświatowych prowadzonych przez gminę, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

11)prowadzenie spraw z zakresu organizacji  dowozu  dzieci do szkół,

12)określanie potrzeb i koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

13)prowadzenie spraw związanych  z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, w tym przygotowywanie i organizowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego,

14)opracowywanie  projektów gminnych aktów prawnych dotyczących  nauczycieli,

15)nadzór nad prowadzeniem  ewidencji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku do 18 lat,

16)koordynowanie prac remontowych w placówkach oświatowych,

17)nadzorowanie prawidłowości dysponowania środkami budżetowymi  przyznanym szkołom, szczególnie w zakresie wypłat wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także  dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,

18)prowadzenie spraw związanych  wydawaniem zezwoleń na prowadzenie szkoły publicznej,

19)prowadzenie spraw związanych z  prowadzeniem rejestru przedszkoli niepublicznych,

20)prowadzenie spraw należących do gminy z zakresu systemu informacji oświatowej,

21)prowadzenie obsługi administracyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

22)prowadzenie spraw osobowych nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,

23)prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością placówek oświatowych,

24)prowadzenie spraw związanych z wnioskami pracodawców o udzielenie dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego,

25)prowadzenie spraw z zakresu stypendiów sportowych  i nagród  dla zawodników,

26)współpraca z :

-    dyrektorami placówek oświatowych,

-     główną księgową placówek oświatowych,

-       Komisją  Oświaty i Kultury Rady Gminy,

-       związkami zawodowymi działającymi na terenie gminnych placówek oświatowych,

-       oświatowymi organami pozagminnymi,

27)    prowadzenie spraw  z zakresu realizacji zadań określonych w rocznym programie współpracy gminy  z organizacjami pozarządowymi,

28)    prowadzenie spraw związanych z  zapobieganiem i zwalczaniem przejawów patologii społecznej, w szczególności narkomanii i  alkoholizmu.”

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.