Zarządzenie   Nr  27/2013 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  01 sierpnia  2013 r.

 

 

w sprawie :  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Przebudowa dróg gminnych (odcinki ulic Bukowej i Klonowej)  w miejscowości Tulce wraz z ich  odwodnieniem”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2013 r. poz. 594), art. 19 i art. 21  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia
8 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010 r. ze zmianami
) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Przebudowa dróg gminnych (odcinki ulic Bukowej i Klonowej)  w miejscowości Tulce wraz z ich  odwodnieniem” w  następującym składzie:

Przewodnicząca:     Barbara Błoch

Członkowie:           Anna Jaszczyńska

                 Ewa Olczak

                 Leszek Bezler

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1)     ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)     badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)     wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)     wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania odpowiada  Anna Jaszczyńska.

 

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)     wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

           odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2)     informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.