ZARZĄDZENIE NR 28/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół  w Tulcach

 

Na podstawie art.36a ust.1 i 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r.  poz.594)

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

w  uzgodnieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu,

 

§ 1

1.     Przedłuża się Panu Grzegorzowi Stachowiakowi okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w  Tulcach na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.08.2018 r.

2.     Zespół Szkół w Tulcach obejmuje Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Przedszkole.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.