ZARZĄDZENIE Nr 35/2013

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

z dnia 2 września 2013 r.

 

 

w sprawie:        opracowania i wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art. 17  ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2012, Dz. U. poz. 461 z późn. zm. oraz § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96 poz. 850) oraz „Szczegółowych zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin”, stanowiących załącznik do pisma Starosty Poznańskiego nr ZK.5550.2.2013 z dnia 20.02.2013r., zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

1.     Opracować  według otrzymanych szczegółowych zasad i wprowadzić do stosowania „Plan Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo”, zwany dalej Planem.

2.     Plan określa rolę, miejsce i zadania Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek gminnych, przedsiębiorców i organizacji społecznych działających na terenie Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.

3.     Stopień szczegółowości planu dostosować do potrzeb Gminy i możliwości realizacji zadań obrony cywilnej.

 

§ 2

 

1.    Plan opracuje inspektor ds. dowodów osobistych i  obrony cywilnej, przy udziale zespołu składającego się z kierowników referatów Urzędu Gminy, którym zostaną przypisane zadania obrony cywilnej oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.

2.    Kierownictwo zespołu sprawuje inspektor ds.  dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu gminy w Kleszczewie.

 

§ 3

 

Jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz działające w ich imieniu osoby funkcyjne, zaangażowane do planowania i realizacji zadań obrony cywilnej, zobowiązuje się do:

1)    sprawdzania przyjętych w Planie założeń i procedur operacyjnych w ramach ćwiczeń i treningów,

2)    okresowej aktualizacji dokumentów składowych Planu,

3)    realizacji przyjętych w Planie zadań i procedur postępowania, stosownie do obowiązujących przepisów i posiadanych kompetencji.

 

§ 4

 

Zarządzającym Planem dla potrzeb dokonywania bieżących uzgodnień i ustaleń, a także zapewnienia ciągłej jego aktualności ustanawia się inspektora ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej.

 

§ 5

 

Pracownicy referatów urzędu gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze przewidziane do realizacji zadań obrony cywilnej, współpracują w opracowaniu Planu oraz „Kart realizacji zadań obrony cywilnej” według ustaleń i wzorów przekazanych przez inspektora ds.  dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§  6

 

Ustala się wytyczne w sprawie opracowania Planu, stanowiące załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

 

§  7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds.  dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§  8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2013

                                                                                  Wójta  Gminy  Kleszczewo   z  dnia

                                                                                  02 września 2013 r.

 

 

WYTYCZNE

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo

 

1.     Plan Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo opracowuje się w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

2.     Za opracowanie wymienionego planu odpowiada  inspektor ds.  dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo.

3.     Plan obrony cywilnej, przed zatwierdzeniem, wymaga uzgodnienia z Starostą Poznańskim – Szefem Obrony Cywilnej Powiatu oraz innymi organami i podmiotami, tylko w części ich dotyczącej.

4.     Inspektor ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej opracuje zestawienie zadań obrony cywilnej, realizowanych przez referaty urzędu, gminne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne.

5.     Karty Realizacji Zadań Obrony Cywilnej Gminy podlegają uzgodnieniu z Wójtem, a karty gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych uzgadniają ich kierownicy.

6.     Aktualizacja planu odbywa się na bieżąco, nie rzadziej jednak, niż co dwa lata.

7.     W skład planu wchodzą następujące części:

-       plan główny,

-       procedury postępowania,

-       karty realizacji zadań obrony cywilnej,

-       załączniki funkcjonalne,

-       informacje uzupełniające,

-      inne dokumenty, według decyzji zespołu opracowującego plan.

8.     Plan Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo powinien odwoływać się do informacji zawartych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego i innych planach opracowanych w Gminie, zachowując spójność danych rzeczowo – materiałowych i osobowych oraz informacji zawartych w tych planach.

9.     Dokumenty planu opracować, zachowując ich jawność. W przypadku wystąpienia konieczności, konkretny dokument składowy planu może być chroniony na poziomie „zastrzeżone”.

10.  Plan obrony cywilnej opracowywany będzie w formie:

-       dokumentów opisowych,

-       dokumentów graficznych – map, planów, szkiców, tabel,

-        aplikacji komputerowych pozwalających gromadzić, przetwarzać i wizualizować dane.

11.  Do opracowania elementów planu stosuje się mapy w skali 1:10 000 (opcjonalnie – 1 : 25 000).

12.  Prace związane z opracowaniem Planu Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo i jego uzgadnianiem na poziomie Gminy zakończyć do dnia 30 września 2013 roku.