ZARZĄDZENIE  Nr  33/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 sierpnia  2013r.

 

 w sprawie:  powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

 

                        Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz. 406 ze zmianami) ,§ 7 ust 2 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – załącznika do Uchwały Nr XV/97/2000 Rady Gminy w Kleszczewie zmienionego Uchwałą Nr XL/235/2002 z dnia 08 maja 2002r, Uchwałą Nr XLI/279/2010 z dnia 25 lutego 2010r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/330/2010 z dnia 04 listopada 2010r.  oraz art.68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ( tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii  stowarzyszeń zawodowych i twórczych zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Powołuję  Pana Michała Żelazka  na  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

2.     Powołanie następuje na czas określony, na okres 7 lat   tj. od dnia 01 września  2013r. do dnia  31 sierpnia  2020r.

3.     Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Gminny Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie na okres oznaczony w ust. 2

4.     Wysokość  wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

 

§ 2

 

Zakres obowiązków i uprawnień  Dyrektora GOKiS określa Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2012r. Dz.U.  poz. 406 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r.  Dz.U. poz. 885) oraz Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury i w Kleszczewie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.