ZARZĄDZENIE  Nr  38/2013 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 6 września 2013 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

                   

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz  Uchwały nr XXXII/239/2013 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 4 września 2013 r.

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży opisane poniżej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowości Krzyżowniki, zapisane w KW PO1D/00017684/2, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod aktywizację gospodarczą

 

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia w ha

Cena

nieruchomości  w zł

Opis nieruchomości

 

99

 

 

 

 

1,6841

 

 

 

 

757.845,00+ VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.

100

 

1,2110

 

544.950,00 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.400 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN – ok.950 m, GPZ – ok.1850 m

101

 

1,2716

 

572.220,00 + VAT

 

 

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok. 400 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN – ok.950 m, GPZ – ok.1850 m

102

1,3586

611.370,00 + VAT

Nieruchomość niezabudowana usytuowana w odległości ok.350 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie – sieć wodociągowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN – ok.800 m, GPZ – ok.1700 m

 

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  19 października 2013  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.