ZARZĄDZENIE  Nr 39/2013

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 września  2013r.

 

 

 

w sprawie :       powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 41  ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U.  z 2012r.  poz. 1356  ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie :

Przewodniczący :                                  Bogdan Kemnitz

Zastępca Przewodniczącego                   Halina  Michalak-Szczepaniak

Sekretarz :                                           Mirosława Radzimska

Członkowie :                                         Zbigniew Bystry

                                                           Ewa Lesińska

                                                                                                                     

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta  Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2006r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.